Advokatfirma Toftes faggruppe for arbeidsrett har bred erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, herunder rådgivning i forbindelse med oppsigelse og avskjed.

Vi har erfaring med å bistå bedrifter i forbindelse med omstruktureringer, herunder bemanningsreduksjoner og outsourcing.

Vi har også bistått i forbindelse med planlegging og utarbeidelse av opsjonsavtaler og incitamentsavtaler, herunder ansattes kjøp av aksjer i selskapet.

Advokater som representerer dette fagfeltet


Advokatfirma Tofte har omfattende erfaring med bistand i forbindelse med arv og skifte. Reglene om arv og skifte er sentrale både for enkeltpersoner, for næringslivet og for humanitære og ideelle organisasjoner.

Firmaets advokater bistår privatpersoner og familiebedrifter i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av generasjonsskifte. I denne sammenheng bistår vi med utarbeidelse av avtaler, samt rådgivning omkring reglene om arveavgift og dokumentavgift.

Vi bistår med rådgivning i alt fra opprettelse av ektepakter, bistand i forbindelse med arveforskudd og gavebrev, utarbeidelse av testament til bobestyreroppdrag ved dødsboskifte.

Vårt firma har også omfattende erfaring som offentlig oppnevnte bobestyrere for tingrettene.

Advokater som representerer dette fagfeltet


Toftes faggruppe for energi- og miljørett tilbyr tjenester fra erfarne advokater til energi- og nettselskaper, grunneiere og andre innenfor områdene vannkraft, vindkraft, fjernvarme og annen fornybar energi.

Vår rådgivning knytter seg blant annet til:

• Transaksjoner, omstruktureringer og nyetableringer
• Avtaleforhandlinger
• Rettighets- og grunnerverv, skjønn og tvisteløsning
• Utbygging og opprusting av kraftverk, reguleringsanlegg og nettanlegg
• Regulatoriske spørsmål knyttet til produksjon, omsetning og overføring av kraft, herunder konsesjonsspørsmål


Advokater som representerer dette fagfeltet


Vi har bred erfaring innen entrepriserett og bistår profesjonelle byggherrer, prosjekterende, entreprenører og leverandører i alle faser av et byggeprosjekt.

Vi har også omfattende erfaring innen forbrukerentreprise og bistår både forbruker og entreprenør i forbindelse med oppføring av bolig, rehabilitering mv.

Vår bistand omfatter blant annet valg av entrepriseform, forhandlinger, utforming og kvalitetssikring av kontakt, prosjektgjennomføring, sluttoppgjørsbehandling, forliksforhandlinger og tvisteløsning.

Vi fokuserer på at kunden skal bruke vår kompetanse tidlig i prosjektet, slik at unødige tvister og uenighet forebygges. Vår prosedyreerfaring gir oss samtidig høy kompetanse til å vurdere risikoen ved å bringe tvisten inn for domstolen, til å forhandle frem gode løsninger, og til å gjennomføre rettssaker når dette er nødvendig.

Vi driver også foredrag og kursvirksomhet. Vi skreddersyr gjerne interne kurs for din bedrift, bla. i NS 8407,NS 8405, rådgiverkontraktene (NS 8401, NS 8402, NS 8403), og aktuelle temaer innenfor kontrakts- og anbudsrett.

Vi har også betydelig kompetanse innenfor tilgrensede fagområder, herunder plan- og bygningsrett, offentlige anskaffelser, ekspropriasjon, grunneieravtaler, samt skatt og avgift. Dette gjør oss i stand til å identifisere våre klienters behov, og gi helhetlige råd innenfor alle deler av et utbyggingsprosjekt.

Advokater som representerer dette fagfeltet


Erstatningsrettens hovedoppgave er å avklare hvilken økonomisk kompensasjon som skal gis når noen rammes av ulykke eller sykdom. Erstatningsretten omfatter både erstatning for tingsskader (skade på bolig, bil osv.), og erstatning for personskader (bl.a. ekstrautgifter og inntektstap).

Erstatningsoppgjør forutsetter ikke bare kunnskap om erstatningsrett, men også inngående kjennskap til bl.a. forsikrings- og trygderett. Mange skadelidte er dårlig kjent med sine rettigheter. Advokatfirma Tofte har omfattende erfaring i bistand overfor skadelidte i forhold til forhandlingene med forsikringsselskap og pasientskadeerstatningen, samt prosedyre for domstolen. Dette gjelder bl.a. i saker vedrørende

• Trafikkskader
• Yrkesskader og yrkessykdommer
• Pasientskader
• Voldsoffererstatning/bistandsadvokatoppdrag

Vi har også en rekke oppdrag for næringsliv, kommuner og enkeltpersoner som med rette eller urette får erstatningskrav rettet mot seg. Disse oppdragene spenner over et meget stort spekter; fra erstatningskrav vedrørende mangelfull kontraktsoppfyllelse, via erstatningskrav hvor temaet er kvaliteten på offentlige tjenester (f.eks. krav om erstatning på grunn av påstått mangelfull skolegang eller svikt i barnevernet), til krav om erstatning i naboforhold. Vi har en omfattende forhandlings- og prosedyreerfaring også i slike saker.

Advokater som representerer dette fagfeltet


Familierett omfatter:

• formuesforhold mellom ektefeller mens ekteskapet består (ektepakter)
• økonomisk skifte mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse
• avtaleregulering av samboerforhold, skifte ved samlivsbrudd
• rettsforhold mellom barn og foreldre, herunder spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær etter samlivsbrudd

Vårt firma har advokater med lang og bred erfaring innen disse rettsområdene. Vi bistår kunder med rådgivning, utarbeidelse av avtaler, mv.

Advokater som representerer dette fagfeltet


Vår faggruppe for fast eiendom tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til fagområdet fast eiendom til alle aktører, herunder byggherrer, eiendomsutviklere, offentlige myndigheter, entreprenører og private personer.

Vår rådgivning knytter seg blant annet til:

• Eiendomstransaksjoner, herunder tilrettelegging og gjennomføring av salg av eiendom/eiendomsselskaper
• Kjøpsbistand, due diligence og kontraktsforhandlinger
• Rettighetsforhold og faste eiendommers grenser
• Leiekontrakter for næring og bolig
• Tvister ved mangler av kjøp/salg
• Sameierettslige spørsmål
• Naborettslige spørsmål
• Seksjonering
• Odelsrett og jordskifte
• Tomtefesteforhold
• Reguleringsprosesser
• Plan- og bygningsrettslige problemstillinger
• Utviklings- og utbygningsavtaler

Advokater som representerer dette fagfeltet


Tofte Bistår en rekke offentlige og private klienter i forbindelse med grunn- og rettighetserverv for ulike utbyggings- og infrastrukturprosjekter over hele landet.

Arbeidet omfatter bistand i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av forhandlinger og prosesser for domstolene.

Advokater som representerer dette fagfeltet


I konkurranse med andre bedrifter, er det viktig å beskytte egne produktkjennetegn og unngå at andre profitterer på ens opparbeidede rykte i markedet. Det er mulig å beskytte seg mot urettmessig bruk av firmanavn, etablere varemerker og eventuelt registrere patent.

Det er fornuftig å vurdere hvorvidt de produkter man tilbyr i markedet er beskyttet og hvordan slik beskyttelse eventuelt kan oppnås.

Vi bistår med å foreta rettslige skritt mot bedrifter og andre som urettmessig benytter seg av andres beskyttede rettigheter, herunder ved misledende markedsføring. Vi bistår også med å registrere varemerker og firma.

Advokater som representerer dette fagfeltet


Kontraktsrett er et sentralt rettsfelt innenfor jussen – og gode kontrakter er ofte nøkkelen til suksess. Firmaets advokater bistår virksomheter innenfor hele rettsområdet slik som planlegging, valg av strategi, bistand i forhandlinger, utarbeidelse av kontrakter samt gjennomføring av kontrakter.


Kontraktsrett er et svært omfattende rettsfelt og vår kompetanse omfatter blant annet følgende avtaletyper:

• Leieavtaler
• Forhandler-, agent-, og kommisjonsavtaler
• Franchiseavtaler
• Samarbeidsavtaler
• Avtaler om kjøp og salg
• Arbeidsavtaler

Advokater som representerer dette fagfeltet


Offentlig myndighetsutøvelse spenner over en rekke av livets områder. Dette gjelder både i forholdet til privat personer som i forhold til bedrifter og organisasjoner.

Firmaets advokater jobber i stor utstrekning med rådgivning og bistand i forbindelse med kontakten med offentlig myndighet. Her kan nevnes:

• Bistand i forbindelse med vedtak i barnevernsaker. Flere av advokatene har lang erfarning med barnevernsaker, herunder prosesser for Fylkesnemnda for Sosiale saker og domstolene. Vi bistår i denne sammenheng en rekke private personer men har også kommuner som kunder.
• Bistand i forbindelse med saker etter lov om sosiale tjenester og lov om psykisk helsevern
• Plan – og bygningsrett, herunder bistand i forbindelse med byggesaker, klage over vedtak, reguleringsplaner, naboprotester, eiendomsdeling m.v.
• Bistand i forbindelse med alkoholloven og reglene om skjenkebevilling

Advokater som representerer dette fagfeltet


Vi bistår og yter rådgivning til statlige og kommunale virksomheter ved gjennomføring av konkurranser om offentlige anskaffelser.

Dette innbefatter blant annet rådgivning ved valg av kontrakter, utarbeidelse og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud.

Videre bistår og yter vi rådgiving til leverandører som inngir anbud til offentlige virksomheter.

Dette innbefatter rådgivning ved utarbeidelse av anbud og vurdering av om det er begått feil i anskaffelsesprosessen.

Vi bistår både offentlige virksomheter og leverandører ved klagesaker for klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og som prosessfullmektig ved rettsaker og saker om midlertidig forføyning.

Advokater som representerer dette fagfeltet


Selskapsrett utgjør et av grunnfundamentene innenfor forretningsjussen. Våre advokater har lang erfaring med å yte selskapsrettslig bistand, og vi har erfaring fra alle selskapsformer som benyttes i norsk rett. Vi bistår også jevnlig både industrielle og finansielle aktører i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, virksomhetsoverdragelser og andre transaksjoner.

Noen eksempler på prosesser vi ofte bistår i:

• Valg av selskapsform og konsernstruktur
• Stiftelse, omdannelse og oppløsning/avvikling
• Utarbeidelse av nødvendig selskapsdokumentasjon, rutiner, instrukser, mv.
• Egenkapitaltransaksjoner, herunder emisjoner og kapitalnedsettelser
• Fusjoner og fisjoner
• Oppkjøp og salg av selskaper, herunder virksomhetsoverdragelser
• Selskapsgjennomganger (due diligence)
• Vurdering av ansvar for styre, aksjonærer, mv.
• Utarbeidelse av aksjonæravtaler mv.
• Vurdering av aksjonærenes rettsstilling, minoritetsrettigheter, myndighetsmisbruk, mv.
• Etablering og avvikling av stiftelser
• Bistand i prosess/rettssaker knyttet til selskapsrettslige tvister

Advokater som representerer dette fagfeltet


Flere av våre advokater arbeider med strafferett.

En av advokatene er fast forsvarer ved Kristiansand tingrett og Agder lagmannsrett og en er fast bistandsadvokat for fornærmede i volds- og overgrepssaker.

Advokater som representerer dette fagfeltet