Nyheter, Nyhetsbrev 

Hvem har ansvar for skader i bolig oppstått etter kjøp, men før overtakelse?

Høyesterett avsa den 15. februar 2017 dom i en sak som gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av leilighet hvor det oppsto fuktskade i perioden mellom besiktigelsen (kjøp) og kjøpernes overtakelse av eiendommen. Spørsmålet for Høyesterett var om det var selger eller kjøper som hadde ansvaret for skaden i et slikt tilfelle.

I forbindelse med kjøpet av leiligheten ble det opplyst at badene var fra 1995 og at disse ikke oppfylte kravene til våtrom. De sakkyndige hadde imidlertid ikke funnet fuktskader på badet. Etter ca. 1 uke etter kjøpet oppsto det vannlekkasjer. Årsaken til lekkasjene skyldtes blant annet feil/svakheter ved tettingen av slukene. I forbindelse med overtakelsen holdt kjøper tilbake penger og tvisten var et faktum.

Høyesterett kom til at kjøpers tilbakehold av kjøpesum var rettmessig. Høyesterett konkluderte slik:
«Uansett hvordan man måtte vurdere det økonomiske, er det etter mitt syn ikke grunnlag for å fravike kontrakten – og lovens – utgangspunkt om at leiligheten skulle ha vært levert «i den stand den var ved kjøpers besiktigelse». At skjulte feil og svakheter ved badene gir seg utslag i nye skader før overtakelsen, er dermed omstendigheter selgerne er nærmest til å bære risikoen for i et tilfelle som her hvor det ikke dreier seg om en gradvis utvikling av en eksisterende skade.»

Høyesterettsavgjørelsen avklarer således at «som den er» forbehold i kjøpskontrakten ikke fritar selger for ansvar for skader som oppstår etter kjøp, men før overtakelse.

Av advokat Sven Farbrot

Publisert: onsdag, 15 mars 2017.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Ny Høyesterettsdom: Store konsekvenser ved manglende tinglysning

Den 5. januar 2017 avsa Høyesterett dom i den såkalte Sønnichsen-saken – med et hardtslående resultat for Forusstranda Næringspark AS.

Etter Overdragelse og fisjoner av eiendommer i 1988 og 1992 ble ikke skjøtene tinglyst. Høyesterett kom til at på grunn av den manglende tinglysningen kan konkursboet ta beslag i fem eiendommer som Forusstranda Næringspark AS på dette tidspunkt var eier av. Verdien av konkursboets beslag er over 100 millioner kroner.

Saksforholdet i saken var at Forusstranda Næringspark AS kjøpte fem eiendommer i 2003. Disse eiendommene ble i 1988 og 1992 fisjonert ut fra Sønnichsen AS til to selskaper, uten at disse overføringene ble tinglyst.  Det ble heller ikke foretatt noen tinglysning når Forusstranda Næringspark AS kjøpte eiendommene i 2003. Bakgrunnen for dette var at Forusstranda Næringspark AS ønsket å realisere eiendommene og overskjøte disse direkte til kjøpere for å spare dokumentavgift. Da Sønnichsen AS gikk konkurs i 2012 hadde selskapet fortsatt grunnbokshjemmelen til eiendommene.

Høyesterett konkluderte med at en overføring ved fisjon måtte omfattes av begrepet «rett som er stiftet ved avtale» i tinglysingsloven § 23. Forusstranda Næringspark AS hadde da ikke rettsvern overfor konkursboet til den opprinnelige overdrageren, som fortsatt hadde grunnbokshjemmel til eiendommene. Dette til tross for at det ikke var noen tvil om at Forusstranda Næringspark AS var reell eier av eiendommene.

Forusstranda Næringspark AS tapte verdier for over 100 millioner kroner som følge av den manglende tinglysningen. Dommen viser med andre ord hvor viktig det er med tinglysning: Man må tinglyse sitt erverv for å få rettsvern mot blant annet kreditorbeslag – uavhengig av om man kan bevise at man i realiteten er rette eier.

Ta kontakt med advokat Sven Farbrot for mer informasjon om viktigheten av og behovet for tinglysning.

Publisert: onsdag, 8 mars 2017.


AKTUELT
Page 2 of 2
1 2

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS