Nyheter, Nyhetsbrev 

Eurojuris informerer nr. 2/2019 – «Arv og skifte»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er arv og skifte. «Å ta stilling til hva som skal skje med de verdier du eier og disponerer, etter at du har gått bort, er for mange svært vanskelig. Når og hvordan skal det […]

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er arv og skifte.

«Å ta stilling til hva som skal skje med de verdier du eier og disponerer, etter at du har gått bort, er for mange svært vanskelig. Når og hvordan skal det planlegges? Hva er riktig og rettferdig? Hvem vil best forvalte verdiene?»

Årets andre utgave finner dere her. God lesing!

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: onsdag, 26 juni 2019.


AKTUELT
Nyhetsbrev 

Forslag om endringer i reglene om varsling

Arbeidsmiljøloven har i kapittel 2 A regler om at ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Reglene ble først innført i 2007 og senere presisert i 2017.

Arbeidsmiljøloven har i kapittel 2 A regler om at ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Reglene ble først innført i 2007 og senere presisert i 2017.

 

Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt inn et lovforslag (Prop. 74 L (2018-2019) til Stortinget med forslag til en rekke endringer i reglene om varsling. Lovforslaget bygger på innstilling fra det såkalte Varslingsutvalget (NOU 2018: 6).

 

Forslaget viderefører grunnholdningen om at det er viktig at arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold, og det foreslås at hensynet til et godt ytringsklima tas inn som et eget avsnitt i arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse. Dette gjøres for å fremheve hvor viktig ytringsklima er for arbeidsmiljøarbeidet og for å sikre muligheten til å varsle om kritikkverdige forhold uten fare for gjengjeldelse.

 

I lovforslaget foreslås det også å utvide varslingsreglenes virkeområde til å omfatte grupper som ikke er arbeidstakere i lovens forstand.

 

Et interessant forslag er videre at departementet foreslår å lovfeste innholdet i begrepene «kritikkverdige forhold», «forsvarlig fremgangsmåte» og «gjengjeldelse», som også i dag er helt sentrale begreper i varslingsreglene. Dette gjøres bl.a. ved å eksemplifisere hva som er «kritikkverdige forhold». Tanken er at dette skal gjøre det enklere å forstå hvilke forhold varslingsreglene gjelder for og hvordan man skal gå frem når man varsler.

 

I lovforslaget foreslås det også at det uttrykkelig reguleres at varsling ikke gjelder ytringer som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold.

 

Det foreslås videre uttrykkelige regler om arbeidsgivers plikter etter å ha mottatt et varsel. Etter lovforslaget skal arbeidsgiver sørge for at varselet blir undersøkt innen rimelig tid, og påse at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

 

Det foreslås videre å innføre et objektivt erstatningsansvar for økonomisk tap etter gjengjeldelse.

 

Endelig foreslås det å ta inn et krav i gjeldende bestemmelse om varslingsrutiner om at rutinene skal beskrive arbeidsgivers saksbehandling av et varsel. Dette siste innebærer at alle virksomheter bør vurdere om varslingsrutinene er gode nok i forhold til nye reglene.

Det er verd å merke seg at departementet ikke tar med Varslingsutvalgets forslag om å innføre et nasjonalt varslingsombud og/eller varslingsnemnd for brudd på reglene om gjengjeldelse. Departementet foreslår i stedet at man heller bygger på eksisterende nemnder som Tvisteløsningsnemnda og evt. Diskrimineringsnemnda som mulig tvisteløsningsmekanisme i slike saker.

 

Det ovennevnte er foreløpig bare et lovforslag og det gjenstår å se om forslagene blir fulgt opp helt eller delvis i Stortinget.

 

Dersom dere har spørsmål til ovennevnte så kan dere gjerne kontakte oss.

 

 

Publisert: torsdag, 11 april 2019.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Eurojuris informerer nr. 1/2019 – «Juss for næringslivet»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er juss for næringslivet.

Årets første utgave finner dere her. God lesing!

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: lørdag, 30 mars 2019.


AKTUELT
Nyhetsbrev 

Dom om styreansvar – julebelysning til besvær

Høyesterett avsa 15. februar i år en dom hvor styreleder i et avviklingsstyre ble frifunnet for erstatningskrav fra en kreditor.

Bakgrunnen for saken var at en advokat som utgjorde avviklingsstyret i selskapet Visit Moss AS hadde utelatt å inkludere et anmeldt krav i kreditorlisten sendt selskapets eiere. Det ble etter avviklingen av selskapet avklart at kravet var reelt.

Spørsmålet i saken var om styrelederen som følge av dette hadde opptrådt på en erstatningsbetingende måte.

Høyesterett vurderte saken etter aksjelovens bestemmelser om erstatningsansvar ved uaktsomhet.

Det aktuelle kravet som gjaldt oppsetting av julebelysning var relativt stort, fra en fra før ukjent kreditor og var angitt å gjelde arbeid utført over en periode på fire år tilbake i tid. Det var ikke tidligere sendt noen faktura for arbeidet. Det var også usikkerhet knyttet til om selskapet var reell kreditor for kravet.

Styrelederen ble frifunnet i tingretten, men dømt av lagmannsretten. Da saken kom opp for Høyesterett ble styrelederen på ny frifunnet.

Høyesterett mente advokaten ikke hadde opptrådt uaktsomt. De viste til at kravet hadde fremstått som høyst usikkert, og at et avviklingsstyre har et «betydelig spillerom» mht. å vurdere om et krav er berettiget eller ikke. Høyesterett uttalte videre at det kun er aktuelt med erstatningsansvar dersom handlemåten har vært «klart uforsvarlig».

Høyesterett la også vekt på at styrelederen hadde frarådet generalforsamlingen å oppløse selskapet før kravets berettigelse var avklart. Generalforsamlingen fulgte imidlertid ikke styreleders råd og avviklet selskapet.

Dommens resultat er slik saken er fremstilt av Høyesterett, og da spesielt med tanke på styrelederens frarådelse, ikke spesielt overraskende. Det som imidlertid er interessant er Høyesteretts uttalelser mht. aktsomhetsspørsmålet, og da særlig omtalen av et «betydelig spillerom» og at en eventuell handlemåte må ha vært «klart uforsvarlig» for å rammes.

Det å inneha styreverv, ikke minst i forbindelse med avvikling av et selskap, er risikofylt. Dette er svært viktig å være klar over om man vurderer å påta seg slike verv. Dommen illustrerer, i tillegg til det som er nevnt ovenfor med aktsomhetsnormen, også viktigheten av å opptre profesjonelt og ikke minst kunne dokumentere vurderinger, anbefalinger, mv. med tanke på senere ansvarsspørsmål. Dersom man kan dokumentere at en forsvarlig vurdering er foretatt vil det ikke alltid være avgjørende for et eventuelt ansvar at vurderingen i ettertid viser seg å ha vært feil.

Publisert: fredag, 8 mars 2019.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

EUROJURIS INFORMERER NR. 4/2018- «EIENDOMSJUSS»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er eiendomsjuss.

Årets fjerde utgave finner dere her.

God lesing!

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: fredag, 14 desember 2018.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Når er det nok?

Har du en ansatt som ikke utfører arbeidsoppgavene sine i henhold til arbeidsavtalen? Våre advokater Nils Kristian Sveaas og Hans Erdvik har skrevet en artikkel om arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte som ikke presterer. «En arbeidsavtale bygger på prinsippet om ytelse-mot-ytelse. Arbeidstakeren mottar lønn i bytte mot å […]

Har du en ansatt som ikke utfører arbeidsoppgavene sine i henhold til arbeidsavtalen? Våre advokater Nils Kristian Sveaas og Hans Erdvik har skrevet en artikkel om arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte som ikke presterer.

«En arbeidsavtale bygger på prinsippet om ytelse-mot-ytelse. Arbeidstakeren mottar lønn i bytte mot å utføre nærmere bestemte arbeidsoppgaver for arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ikke bare rett til å kreve at arbeidsoppgavene faktisk blir utført. Som i ethvert annet avtaleforhold har arbeidsgiver også rett til å stille krav til selve kvaliteten på utførelsen av arbeidsoppgavene.

Disse kravene kan komme til uttrykk direkte i arbeidsavtalen, som f.eks. krav om et bestemt resultat, eller de kan følge mer indirekte av arbeidsforholdet, f.eks. et krav om alminnelig god effektivitet og nøyaktighet. På samme måte som dårlig økonomi hos virksomheten og alvorlige pliktbrudd kan føre til oppsigelse av arbeidstaker, kan også arbeidstakers mangelfulle arbeidsutførelse gi arbeidsgiver et saklig grunnlag for å gå til oppsigelse. Rettspraksis viser imidlertid at terskelen for å gå til oppsigelse på dette grunnlaget er relativt høy.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på arbeidsgivers adgang til å si opp arbeidstakere på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner, og hvordan arbeidsgiver bør gå frem i slike saker».

Les hele artikkelen:

Eurojuris informerer nr. 3-2018: Arbeidsliv og arbeidsrett – Når er det nok?

Publisert: fredag, 9 november 2018.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Eurojuris informerer nr. 3/2018- «Arbeidsliv og arbeidsrett»

Årets tredje Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Arbeidsliv og arbeidsrett». Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arbeidsliv og arbeidsrett. «Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter må avveies, […]

Årets tredje Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Arbeidsliv og arbeidsrett».

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arbeidsliv og arbeidsrett.

«Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter må avveies, og det er derfor behov for en forutsigbar regulering. De mer tradisjonelle spørsmål har funnet sine svar, men utvikles også med tiden. Ett eksempel her er ytringsfrihet, som er et evig tema med en sterk forankring i demokratihensyn. Hva en arbeidstaker kan si og mene, kan utfordre arbeidsgiver, og lojalitetsplikten kan sette grenser.

Sakene på samfunnets dagorden påvirker jussen og utvikler denne. Den senere tid har grunnleggende, relasjonelle spørsmål fått viktige stemmer gjennom #metoo-kampanjen. Det er selvsagt at ingen skal oppleve krenkelser på arbeidsplassen. Kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø er lovfestet, og det er presisert at arbeidstakers integritet og verdighet skal ivaretas. Varslingsregelverket, som ble gjort gjeldende fra sommeren 2017, skal blant annet påse at slike krenkelser avdekkes og saksbehandles korrekt.

I år har de aller fleste dessuten hør t om personvern og GDPR. Innføringen av dette EU-direktivet har ført til bevisstgjøring og rutineskjerpelser i alle bedrifter. Også arbeidsretten påvirkes, siden arbeidstakers personopplysninger krever vern.

Disse emnene og mye annet kan du lese om i dette heftet».

Årets tredje utgave finner dere her. God lesing!

 

 

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: onsdag, 7 november 2018.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Intervju ifm. foredrag «Gode kontrakter» hos Næringsforeningen

- Foredraget vil først og fremst peke på betydningen av gode avtaler, og gi noen tips og verktøy for oppnå slike, samt å unngå tvister eller andre negative følger av «dårlig» avtaler. Klarhet og tydelighet vil være et gjennomgående tema i foredraget.  

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har snakket med vår advokat Karl Kr. Lofstad før hans foredrag om gode kontrakter den 12. oktober.

Mer informasjon på Næringsforeningens nettside:

https://www.kristiansand-chamber.no/arrangement/gode-kontrakter-hvordan-fa-resultatet-du-onsker-og-minimere-risikoen/

Publisert: fredag, 5 oktober 2018.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Gode kontrakter – hvordan få resultatet du ønsker og minimere risikoen?

I samarbeid med Næringsforeningen inviteres det til lunsjmøte om nettopp dette 12. okt 2018, kl. 1200 – 1330 i Næringsforeningens lokaler, Dronningensgate 2A.

Vår advokat Karl Kristian Lofstad skal snakke om sentrale forhold som alle som arbeider med kontrakter, bør ha en bevisst holdning til.

Lofstad vil blant annet gå gjennom hvilke elementer en avtale bør inneholde, og hvordan man kan unngå vanlige, men potensielt kostbare feil, herunder betydningen av et tydelig og konsistent språk.

Mer informasjon om kurset og påmelding på Næringsforeningens nettside:

https://www.kristiansand-chamber.no/arrangement/gode-kontrakter-hvordan-fa-resultatet-du-onsker-og-minimere-risikoen/

Publisert: onsdag, 26 september 2018.


AKTUELT
Page 1 of 2
1 2

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS