Nyheter 

Avklaringer om fisjonssalg

I Finanskomiteens forslag til lovfesting av omgåelsesregelen vil omorganisering før salg som har et forretningsmessig motiv høyst sannsynlig fortsatt være tillatt.

Finansdepartementet la i april 2019 fram forslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten. I forbindelse med fremleggelsen oppstod det usikkerhet knyttet til om det ville bli en annen gjennomskjæringsvurdering enn i den såkalte Conoco Philips III/Tangen-dommen. Dommen har dannet grunnlag for en praksis med stor fleksibilitet i forbindelse med transaksjoner, og anvendes i stor grad.

Departementets forslag fremstod slik at eiendomsaktører måtte forvente at skattemyndighetene i fremtiden ville forsøke å gjennomskjære salg av aksjer hvis man forut for aksjesalget gjennomførte en fisjon og alternativet var å selge en eiendel/virksomhet direkte. At slike transaksjoner skulle være gjenstand for gjennomskjæring ville i så fall være en endret praksis, da fisjon og påfølgende aksjesalg før lovfestingen er akseptert som skattefritt.

Finanskomiteen tok kontakt med Finansdepartementet, og i sommer publiserte Finansdepartementet sitt svarbrev til Finanskomiteen. I brevet kommer det blant annet frem at departementets vurdering er at de begrunnelsene som gis i ovennevnte dom er uheldige, men kommer til at det «ut i fra en mer spesifikk vurdering av sakskomplekset i dommen […] kan være grunnlag for å videreføre den praksis som er etablert gjennom dommen».

Den 22. oktober 2019 publiserte Finanskomiteen sin innstilling i saken. Det blir her innstilt på lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten. Som følge av at det har vært en betydelig mengde innspill knyttet til saksbehandlingen, samt sommerens brev fra Finansdepartement, har komiteen sett seg nødt til å gi enkelte merknader til forlaget om lovfesting av omgåelsesregelen med hensyn til omorganiseringer og salg.

Flertallet i komiteen har, i tråd med Finansdepartementets anbefaling, kommet til at det ikke er grunn til å endre den etablerte praksis fra Conoco Philips III/Tangen-dommen, og at en generell lovfesting av omgåelsesregelen i § 13-2 i skatteloven ikke skal endre rettstilstanden for denne typen transaksjoner.

Finanskomiteens innstilling skal nå behandles i Stortinget, første gang i november 2019, og det er opp til Stortinget om man vil følge Finanskomiteens innstilling.

Som følge av ovennevnte vil omorganiseringer før salg som har et forretningsmessig motiv høyst sannsynlig fortsatt være tillatt, selv etter en lovfesting av omgåelsesregelen.

Publisert: onsdag, 30 oktober 2019.


AKTUELT
Helle Cecilie Lineikro har fått advokatbevilling
Nyheter 

Helle Cecilie Lineikro har fått advokatbevilling

Vi i Tofte er stolte og glade for at Helle Cecilie Lineikro har fått sin advokatbevilling.

Helle har vært Trainee og hatt skriveplass hos oss som student. Hun begynte i Tofte som advokatfullmektig rett etter studiene høsten 2017. Helle arbeider med et vidt spekter av saker, med særlig fokus på personrett.

Vi i Tofte ønsker at rette kandidater skal få gode muligheter til å få egne saker for retten, under veiledning av erfarne kollegaer, slik at man raskt får muligheten til å oppnå egen advokatbevilling.

Vi gratulerer!

Publisert: tirsdag, 15 oktober 2019.


AKTUELT
Nyheter 

Høyesterett med avklarende avgjørelse om vilkår for erstatning i forbindelse med offentlige anskaffelsesprosesser

Høyesterett avsa nylig dom i den såkalte Fosen-linjen-saken. Dommen endrer normen for vilkårene for erstatning for tap lidt som følge av oppdragsgivers feil i anskaffelsesprosessen.

Fosen-linjen-saken har gått på kryss og tvers av rettssystemet over flere år, og har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Du kan lese mer om forhistorien til den nylig avsagte høyesterettsdommen her. Kort fortalt dreier saken seg om Fosen-Linjens krav om erstatning for tap som følge av at offentlig oppdragsgiver, AtB, gjorde feil i en anbudskonkurranse om ferjedriften mellom Brekstad og Valset i Trøndelag.

Særlig er det spørsmålet om hvilken ansvarsnorm som skal gjelde for slike tilfeller som har gitt saken omfattende interesse.

Tidligere norsk praksis har tydet på at et brudd på regelverket i utgangspunktet gir tilstrekkelig ansvarsgrunnlag for erstatning for den negative kontraktsinteressen (utgifter ved å delta i konkurransen), mens at det for erstatning for den positive kontraktsinteresse (fortjenestetapet) har vært krav om at oppdragsgiver har gjort en vesentlig feil.

I dommen i Fosen-Linjen-saken legger Høyesterett imidlertid til grunn en helt ny norm for erstatningsansvar som følge av oppdragsgiveres brudd på anskaffelsesregelverket. Det kreves «tilstrekkelig kvalifisert brudd» på regelverket for å oppfylle vilkåret om ansvarsgrunnlag.

Høyesterett redegjør først for medlemslandenes forpliktelser etter EØS-reglene. Medlemslandene er forpliktet til å beskytte de økonomiske aktørene i markedet mot det offentliges brudd på EØS-reglene, blant ved å gi erstatning for slike brudd. Med henvisning til den siste uttalelsen fra EFTA-domstolen, finner Høyesterett at EØS-landene som et minimum er forpliktet til å gi erstatning for tap lidt som følge av brudd på regler som er ment å beskytte økonomiske aktørers rettigheter (i dette tilfellet erstatningsreglene) når bruddet er «tilstrekkelig kvalifisert». Dette innebærer at medlemslandene ikke kan praktisere en erstatningsregel som stiller strengere krav til ansvarsnorm enn dette.

For erstatning for den negative kontraktsinteresse tyder den tidligere nasjonale praksisen på at leverandørene er gitt en bedre beskyttelse enn det som kreves etter EØS-reglene. Høyesterett avviser nå at oppdragsgivere har noe objektivt ansvar i saker om negativ kontraktsinteresse. Høyesterett uttaler tvert imot at det ikke er grunnlag for noe strengere ansvar enn det som er satt som minimumskrav etter EØS-retten, og finner at det avgjørende for ansvarsnormen er hvorvidt det foreligger et «tilstrekkelig kvalifisert brudd».

Høyesterett tar ikke eksplisitt stilling til hvilken ansvarsnorm som skal gjelde i tilfeller som gjelder erstatning for den positive kontraktsinteresse. Det følger imidlertid forutsetningsvis av Høyesteretts resonnement at det også for disse tilfellene må være avgjørende hvorvidt det foreligger et «tilstrekkelig kvalifisert brudd». Dette som en følge av at et krav om vesentlig feil, slik det tidligere har vært praktisert, ikke vil gi leverandørene den beskyttelse Norge er forpliktet til å sikre.

Justeringen av ansvarsnormen får ulik betydning for de ulike tapsformene. Høyesteretts avgjørelse medfører tilsynelatende at det nå kreves mer for å oppnå ansvarsgrunnlag for erstatning for negativ kontraktsinteresse enn det som tidligere har vært praktisert. For erstatning for den positive kontraktsinteressen kan det virke til at det nå skal mindre til for å oppnå ansvarsgrunnlag enn tidligere, da det ikke stilles noe særskilt krav til at oppdragsgiver har gjort en vesentlig feil.

Nøyaktig hva som skal ligge i kravet «tilstrekkelig kvalifisert brudd» er ikke utfyllende angitt i dommen, og Høyesterett vurderer dette som nevnt bare i tilknytning til kravet om erstatning for den negative kontraktsinteressen. Enkelte momenter av interesse kan imidlertid utledes av den konkrete vurderingen til Høyesterett. Høyesterett konstaterer at det forelå ansvarsgrunnlag blant annet fordi regelen som ble brutt i utgangspunktet var klar, at det i konkurransen var reist spørsmål ved lovligheten av gjennomføringen og at bruddet på regelverket hadde konsekvenser for konkurransegjennomføringen.

Til sist kan det nevnes at Høyesterett også kom med en viktig avklaring om at det ikke vil kunne gis erstatning for positiv kontraktsinteresse der en anbudskonkurranse er lovlig avlyst.

Publisert: fredag, 11 oktober 2019.


AKTUELT
Ny senioradvokat i Tofte
Nyheter 

Ny senioradvokat i Tofte

Vi er glade for å ønske velkommen Martin Rødland som ny senioradvokat i Tofte.

Martin kommer fra stilling som director i KPMG og har før det jobbet 10 år i EY i Oslo og Kristiansand. Han har også erfaring fra Skatteetaten. Martin har spisskompetanse innen merverdiavgift, men vil i Tofte også jobbe med skatterett og selskapsrett.

I Tofte vil Martin gå inn i Faggruppen for selskapsrett, og i Eurojuris vil han delta i Faggruppen for selskaps- og skatterett.

Vi ønsker Martin hjertelig velkommen og gleder oss over å få ham med på laget!

Publisert: torsdag, 3 oktober 2019.


AKTUELT
Nyheter 

Nye regler for kortidsutleie i borettslag og sameier. Kan styret nekte deg å leie ut via Airbnb?

Det er blitt stadig mer utbredt å drive med utleie av boligen på kortidsbasis via tjenester som Airbnb. Er dette tillatt eller kan styret nekte slik utleie i borettslag og eierseksjonssameier?

I eierseksjonssameier har det hittil vært fri adgang til utleie også på kortidsbasis. Dette fulgte av eierseksjonsloven § 24 som gir seksjonseier full rettslig rådighet over egen seksjon.

I borettslag har regelen vært den motsatte. Borettslagsloven bygger på prinsippet om at andelseieren selv skal bo i boligen. Skal andelshaveren leie ut hele boligen kreves det styrets samtykke, jf borettslagsloven § 5-4. I tillegg må andelseier selv ha bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, jf borettslagsloven § 5-5.

Kortidsutleie har ikke vært særskilt regulert i de to lovene.

Utleie på korttidsbasis kan by på utfordringer for de andre beboerne. Samtidig blir privat utleie ansett som et positivt innslag i den nye delingsøkonomien. Likefullt har flere land og storbyer innført begrensninger på slik utleie.

Den 10. april i år ble det vedtatt nye regler om kortidsutleie i borettslag og sameier. De nye reglene, som trer i kraft 1.1.2020, oppstiller klarere rammer for slik utleie.

Med korttidsutleie menes her utleie i inntil 30 dager døgn sammenhengende. Utleieforhold som varer lenger enn 30 dager omfattes ikke av de nye reglene. For bruksoverlating og all annen utleie av lengre varighet vil de gamle reglene fortsatt gjelde.

De nye reglene for eierseksjonssameier

For eierseksjonssameier er det innført et nytt syvende ledd i eierseksjonsloven § 24 som oppstiller en begrensning i adgangen til kortidsutleie. Kortidsutleie utover 90 dager skal ikke lenger være tillatt. I praksis vil ikke regelen gjøre noe større innhugg i adgangen til kortidsutleie. For eksempel vil det fremdeles være tillatt å leie ut leiligheten gjennom en hel sommer og i alle høytidene.

Endringen er først og fremst ment å forhindre at profesjonelle aktører skal kunne drive det som kan sies å være rene leilighetshoteller i boligsameier.

Sameiet kan med to tredjedels flertall vedtektsfeste en kortere eller lengre utleieperiode men da slik at utleieperioden minimum kan begrenses til 60 dager og maksimum 120 dager. Sameiet er således gitt et nokså lite spillerom for å kunne vedtektsfeste fravikende regler.

De nye reglene for borettslag

For borettslag er reglene myket opp i forhold til hovedregelen ovenfor. Gjennom en ny bestemmelse i borettslagsloven § 5-4 er det bestemt at andelseieren skal kunne leie ut boligen i inntil 30 dager i løpet av året. Regelen innebærer at andelseieren heller ikke trenger å innhente samtykke fra styret i forkant av slike leieforhold.

Muligheten til å vedtektsfeste en annen grense finnes ikke i borettslag. Sameiet er følgelig avskåret fra kunne vedta begrensninger i adgangen til kortidsutleie i forhold til det som følger av loven.

Ordensregler og hensynet til andre beboere.

I både borettslag og sameier vil eier fortsatt ha ansvaret for at leietaker overholder lov, vedtekter og husordensregler og på den måten hensynta øvrige eiere og beboere. Korttidsutleie som påfører andre i boligselskapet skade eller ulempe på urimelig eller unødvendig måte, vil selvsagt ikke være lovlig.

Publisert: mandag, 30 september 2019.


AKTUELT
Stillinger som advokat/advokatfullmektig i Kristiansand
Nyheter 

Stillinger som advokat/advokatfullmektig i Kristiansand

Vi er på jakt etter dyktige advokater og advokatfullmektiger.

Advokatfirma Tofte DA søker etter 1-2 dyktige advokater/advokatfullmektiger med noe erfaring.

For nærmere opplysninger om stillingene kontakt:

Adv. Karl Kr. Lofstad, mobil 930 40 876 eller e-post: kl@advtofte.no

 

Søknad med CV og vitnemål bes lastet opp på https://app.cvideo.no/stilling/1870

Søknadsfrist 25. september 2019.

Publisert: tirsdag, 10 september 2019.


AKTUELT
Nyheter 

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen om vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteresse i offentlige anskaffelser

I forbindelse med Høyesteretts behandling av den såkalte Fosen-Linjen-saken, ble det på ny rettet spørsmål til EFTA-domstolen om lovligheten av vilkårene for erstatning for den positive kontraktsinteresse i offentlige anskaffelser. EFTA-domstolens svar på henvendelsen fra Høyesterett retter tilsynelatende opp tidligere oppsiktsvekkende uttalelse i samme sakskompleks.

Ved behandlingen av saken i Frostating lagmannsrett i 2017 ble det stilt spørsmål til EFTA-domstolen om hvilke krav EUs håndhevelsesdirektiv stilte til nasjonale regler om erstatning for tap lidt som følge av en offentlig oppdragsgivers brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. EFTA-domstolen uttalte da at et enkelt brudd på regelverket i seg selv er nok til å utløse erstatningsansvar, forutsatt at de øvrige vilkårene for erstatning er oppfylt.

Denne uttalelsen har i ettertid blitt kritisert. Dersom EFTA-domstolen skulle bli tatt på ordet, ville den praksisen som fulgte av Høyesteretts avgjørelse i Nucleus-saken fra 2001 måtte endres. Det vil si at det ikke lenger ville bli stilt som betingelse for erstatningsansvar at den offentlige oppdragsgiver har gjort en vesentlig feil. Ethvert brudd på regelverket  ville da være tilstrekkelig for tilkjenning av erstatning for positiv kontraktsinteresse.

Lagmannsretten tok imidlertid ikke EFTA-domstolens uttalelse til følge, og opprettholdt praksisen fra Nucleus-dommen fra 2001. Lagmannsretten la dermed til grunn at det fortsatt er et krav om at oppdragsgiver må ha gjort en vesentlig feil for å tilkjenne erstatning for positiv kontraktsinteresse.

Avgjørelsen ble anket til Høyesterett som på nytt ba EFTA-domstolen om råd. Denne gangen var spørsmålet hvorvidt Håndhevelsesdirektivet krever at ethvert brudd på regelverket om offentlige anskaffelser kan utløse erstatningsansvar.

EFTA-domstolen svarte denne gangen avkreftende på spørsmålet:

«I lys av det ovenstående finner EFTA-domstolen at svaret på det forelagte spørsmål må bli at håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c ikke krever at ethvert brudd på regelverket for offentlige anskaffelser i seg selv er tilstrekkelig til å tilkjenne erstatning for tap av fortjeneste til personer som har blitt skadelidende som følge av en overtredelse av EØS-regler om offentlige anskaffelser.»

Uttalelsen medfører at EFTA-domstolens synspunkt tilsynelatende ikke er like strengt overfor offentlige oppdragsgivere som den første uttalelsen ga uttrykk for. EFTA-domstolens uttalelse kan tyde på at Høyesteretts praksis etter Nucleus-dommen likevel kan være i tråd med Håndhevelsesdirektivet.

Høyesterett startet behandlingen av saken denne uken. Hvordan Høyesterett vil forholde seg til uttalelsen får vi vite når dommen foreligger, sannsynligvis i løpet av september. Kanskje får vi også en presisering av erstatningsvilkårene fra 2001. Vi vil komme tilbake med resultatet og dets betydning når dette foreligger.

Publisert: torsdag, 29 august 2019.


AKTUELT
Ny senioradvokat i Tofte
Nyheter 

Ny senioradvokat i Tofte

Vi er glade for å ønske Elisabeth Finsnes velkommen som ny senioradvokat i Tofte.

Elisabeth kommer fra Kommuneadvokaten i Kristiansand, hvor hun har jobbet i ca. 20 år, de siste 5 årene som leder av kontoret. Som kommuneadvokat har hun i tillegg til lederoppgaver jobbet mye med arbeidsrett, erstatningsrett, barnevern og generelle kommunal- og forvaltningsrettslige oppgaver.

I Tofte vil Elisabeth både gå inn i Faggruppen for arbeidsrett og Faggruppen for offentlig rett, og i Eurojuris vil hun delta i Faggruppen for arbeidsrett.

Vi ønsker Elisabeth hjertelig velkommen og gleder oss til å ha henne med på laget!

Publisert: torsdag, 8 august 2019.


AKTUELT
Åpningstider sommer 2019
Nyheter 

Åpningstider sommer 2019

I sommer har vi noe redusert åpningstid.

Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 0900 til kl. 1500 i ukene 28, 29 og 30.

God sommer!

Publisert: fredag, 5 juli 2019.


AKTUELT
Page 8 of 14
1 6 7 8 9 10 14

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS