Nyheter 

Klageadgangen i skattesaker – kampen mot overmakten?

Hvilke muligheter har skattyter til å påklage vedtakene, og er det mulig å nå frem med en klage?

Mange har kontakt med Skatteetaten i forbindelse med innsending av skattemeldingen og mva-meldinger, og opplever kanskje aldri å få tilbakemeldinger. Men hvordan oppleves Skatteetaten når de gjennomfører kontroller hos den næringsdrivende? Vår oppfatning er at den næringsdrivende vil kunne ha stor nytte av å vite hvordan prosessen foregår, fra kontrollen varsles til en eventuell behandling i domstolen. Er man forberedt på prosessen kan forhåpentligvis enkelte overraskelser avverges, og prosessen kan gå så smidig som mulig for både den næringsdrivende og Skatteetaten.

Senioradvokat Martin Rødland  har skrevet artikkel som kaster lys over klageprosessen.

Les hele artikkelen her: Klageadgangen i skattesaker –Eurojuris_Informerer nr 1_2020

Publisert: fredag, 3 april 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Gratis webinar fredag 3. april 2020: Juridiske utfordringer i en krevende tid

Har du og din bedrift spørsmål knyttet til regjeringens krisepakke, permitteringer og andre juridiske problemstillinger?

Sammen med Lister Nyskaping holder vi webinar om juridiske spørsmål knyttet til kroronakrisen. Vi stiller med 4 erfarne advokater som vil gi råd knyttet til temaer som kontraktsrett, arbeidsrett, mva. og arbeidsgiveravgift.

Påmelding: https://listernyskaping.no/2020/04/01/webinar-juridiske-utfordringer-i-en-krevende-tid/

Publisert: torsdag, 2 april 2020.


AKTUELT
Ny daglig leder
Nyheter 

Ny daglig leder

Vi er glade for å presentere Elisabeth Slettedal som vår nye leder!

Elisabeth kommer fra stillingen som banksjef i SpareBank 1 SR-Bank i Kristiansand. Hun har gjennom 14 år hatt forskjellige lederroller i banken, og vi har tro på at hennes bakgrunn vil passe godt inn hos oss. I tillegg til å drive intern ledelse av organisasjonen er hun også opptatt av utvikling av selskapet, og hun har gode relasjoner i næringslivet i Kristiansandsområdet.

Vi ser frem til videre utvikling sammen med nye og eksisterende klienter og samarbeidspartnere!

Du treffer Elisabeth på tlf 90622665 eller mail es@advtofte.no.

Publisert: onsdag, 1 april 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Eurojuris Informerer nr. 1 2020: Konflikthåndtering

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet 6 gode artikler som omhandler ulike sider av konflikthåndtering.

«Mennesker flest vil unngå konflikter. Konflikter gir utrygghet og usikkerhet. En rettsstat kjennetegnes gjerne ved måten konflikter løses på. Det er derfor detaljerte
lover som beskriver prosessen, og hvor en rekke hensyn er avveid. Foruten å legge til rette for et riktig resultat, er det viktig at de involverte føler seg hørt og forstått. På den måten får man også
større aksept og tillit til konklusjoner og utfall.»

Les i ISSUU-format her: Eurojuris informerer nr. 1 2020

Les i pdf: Eurojuris informerer nr. 1 2020

Publisert: tirsdag, 31 mars 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Se opptak av webinaret fra 26. mars 2020

Gikk du glipp av vårt webinar i går? 34 meldte seg på webinaret som ble organisert i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Vi fikk mange gode spørsmål om regjeringens krisepakker knyttet til skatt og merverdiavgift, rettigheter og plikter for utleiere og leietakere, force majeure, generell kontraktsrett og permitteringsregler.

Klikk her for å se webinaret i opptak: Webinar 26.03.2020

Har du spørsmål knyttet til disse problemstillingene, kan du ta kontakt med oss.

Publisert: fredag, 27 mars 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Hvilke krav stilles til innsigelser mot entreprenørens sluttoppstilling?

I Høyesteretts avgjørelse i sak HR-2020-228-A var et av spørsmålene forståelsen av begrepet «innsigelser» i forbindelse med en hovedentreprenørs gjennomgang av en underentreprenørs sluttoppstilling. Høyesterett fastslår at det ikke er noe krav til at innsigelser må begrunnes, så lenge innsigelsene identifiserer hvilke betalingskrav som ikke godtas.

Saken gjaldt en tvist som hadde oppstått i forbindelse med et sluttoppgjør mellom Skanska AS og HGT AS. Skanska AS var hovedentreprenør for oppføring av et administrasjonsbygg og verksted for Bybanen i Bergen. HGT AS var engasjert av Skanska AS som underentreprenør.

I tråd med standardkontrakten kan underentreprenører kreve avdragsbetaling av kontraktssummen etter hvert som arbeidet utføres. Betaling av fakturaene innebærer imidlertid ikke at hovedentreprenøren godkjenner grunnlaget for faktureringen. Når arbeidet er ferdig utført skal det foretas et sluttoppgjør mellom partene. Underentreprenøren sender da over en sluttoppstilling vedlagt en sluttfaktura. Dersom hovedentreprenøren har innsigelser mot sluttoppstillingen, herunder innsigelser mot grunnlaget for allerede betalte a konto-avdrag, må innsigelsene fremsettes innen to måneder. Konsekvensen av ikke å fremme innsigelsene i tråd med dette, er at innsigelsesadgangen går tapt.

Skanska AS fremmet en samling med innsigelser innen fristen. Innsigelser mot mengdeavregninger fra HGT AS var oppført i et eget vedlegg. Der var det inntatt to rader som var betegnet «Andel avvist» og «Andel ikke ferdigbehandlet». Beløpet i raden for «Andel avvist» var summert til om lag 400 00 kroner og beløpet i «Andel ikke ferdigbehandlet» var summert til om lag 28,6 millioner kroner. I begge radene var det inntatt en likelydende tekst hvor blant annet følgende fremgikk: «Skanska gir nå innsigelse på krav/mengde som ennå ikke er godkjent fra Byggherren, inn til godkjenning foreligger.»

Sakens hovedtema var hvorvidt dette måtte anses å være innsigelser mot avregningene som var samlet under raden «Andel ikke ferdigbehandlet», i standardkontraktens forstand.

Før Høyesterett tok stilling til det konkrete tilfellet, redegjorde Høyesterett for det nærmere innholdet i begrepet «innsigelser». Høyesterett tok herunder stilling til hvor detaljert en innsigelse må være og hvorvidt innsigelsen må begrunnes. Høyesteretts la til grunn at kravet til innsigelser kan begrenses til en tilkjennegivelse av uenighet, uten at det kreves en nærmere begrunnelse. Høyesterett uttalte imidlertid at innsigelsene må identifisere hvilke deler av kravsbeløpet i sluttoppstillingen som bestrides, og at dette må gjøres på en slik måte at en normalt forstandig underentreprenør kan forstå hvilke betalingskrav som ikke godtas.

Ved den nærmere vurderingen av det konkrete tilfellet, kom Høyesterett til at innsigelsene som Skanska AS hadde fremsatt oppfylte disse kriteriene. Høyesterett fant det klart ved å lese formuleringene i sammenheng at Skanska AS bestred alle krav som ikke var eksplisitt akseptert. Disse kravene og beløpene var identifisert og spesifisert i opplistingen. Høyesterett fant det ikke tvilsomt at en normalt forstandig underentreprenør måtte forstå dette som en tilkjennegivelse av uenighet. Anken over lagmannsrettens avgjørelse ble dermed tatt til følge.

Publisert: onsdag, 25 mars 2020.


AKTUELT
Nyheter 

HUSK STYRETS OPPGAVER!

Utfordringene som koronaviruset og de påfølgende unntakstilstandslignende forholdene innebærer gjør at godt styrearbeid er viktigere enn noensinne! Styret er bedriftens øverste ledelse og har sammen med daglig leder en rekke oppgaver og ansvar som må ivaretas. Dette er ikke minst viktig å huske på i vanskelige tider som nå!

Styrearbeid og – verv innebærer et stort ansvar, og det er ikke minst i tider med mørke skyer styret må være dette ansvaret bevisst.

Styret plikter å sørge for at det til enhver tid har en betryggende oversikt og kontroll over selskapets virksomhet. Herunder må styret påse at det foretas forsvarlige vurderinger av fremtidig utvikling og utsikter for selskapet.

En tett dialog mellom daglig leder og styrets leder er essensielt for oppfølgning av styrets vedtak og retningslinjer for den daglige driften av selskapet, samt for forberedelse av et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag dersom aktuelle problemstillinger krever behandling av styret.

Det må under de nåværende forholdene foretas løpende vurderinger av selskapets situasjon og om nødvendig må det avholdes hyppigere styremøter enn ellers.

Styret har et særlig ansvar for at bedriften til enhver tid har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Særlig likviditeten vil kunne bli utfordrende i disse Korona-tider. Husk at det er en styreoppgave å vurdere om bedriften må iverksette kostnadsreduserende tiltak, som f.eks. permitteringer o.l.

Husk også at det ved regnskapsavleggelsen for 2019 skal det opplyses om hendelser etter siste balansedag og sies noe om forutsetningen om fortsatt drift. Korona-tilstandene og deres påvirkning på selskapet vil være noe som må opplyses om og kommenteres i regnskapet. Styret må foreta vurderinger om selskapets evne til fortsatt drift, og dette vil i mange tilfeller være krevende vurderinger og basert på skjønn. Ved vurderingen av om det er usikkerhet om fortsatt drift, må alle konsekvenser som følge av koronakrisen og de tilhørende hjelpetiltak fra myndighetenes side for å bedre selskapenes situasjon, tas med i betraktning. Det må gis informasjon om denne usikkerheten i notene til regnskapet.

Styret må også foreta grundige vurderinger av om det f.eks. er rom for utdeling av utbytte. Vi minner bl.a. om at det er en spesifikk regel i aksjeloven om at det bare kan deles ut utbytte så langt selskapet etter utdelingen har forsvarlig egenkapital og likviditet.

I tillegg til økonomien er det ikke minst i disse dager viktig å være klar over at styret har et overordnet ansvar for de ansatte, deres arbeidsmiljø og smitteverntiltak.

Nedenfor nevnes noen av de forhold styret må behandle:

 • Er de ansatte ivaretatt på en tilfredsstillende måte etter arbeidsmiljøloven og reglene om smittevern? Sjekk med daglig leder om bedriften har gitt nødvendige retningslinjer og igangsatt tilstrekkelige tiltak.
 • Gjør løpende vurderinger av selskapets egenkapital og likviditet. Be daglig leder om å sette opp et likviditetsoversikt-/budsjett.
 • Kommenter Koronakrisen i noteopplysningene i regnskapet og si noe om forutsetningen om fortsatt drift sett i lys av krisen.
 • Vurder særlig grundig om selskapet bør avvente utbytte.
 • Ha et høyt kostnadsfokus. Må det varsles og evt. gjennomføres permitteringer? Husk at bedriften bør ha fokus på å holde kritisk-/nøkkelpersonell med nødvendig kompetanse i arbeid.
 • Ha god dialog med leverandører og kunder. Er det mulig å forhandle om revisjon av vilkår og betingelser i kontrakt, f.eks. leiekontrakter og leverandør-/kundekontakter?
 • Kan kontrakter suspenderes eller falle bort som følge av forhold utenfor bedriftens kontroll eller force majeure?
 • Sjekk om bedriften er omfattet av tiltak gitt i Regjeringens krisepakker.
 • Ha god dialog med bank og finansieringskilder.
 • Sjekk forsikringsvilkår.
 • Avhold hyppige styremøter. Husk at styremøter kan avholdes over telefon, video, Skype eller Teams.
 • Lag styreprotokoll fra styremøtene.
 • Dersom egenkapitalen eller likviditeten (eller begge deler) blir uforsvarlig lav har styret en handleplikt!
  • Innkall styret
  • Behandle saken i styret
  • Utarbeid en redegjørelse til eierne på generalforsamlingen med forlag til tiltak
  • Innkall generalforsamlingen
 • Vurder løpende om bedriften må begjære oppbud. Det er ikke tillatt å drive for kreditorenes regning!

Dersom dere trenger bistand for å foreta ovennevnte vurderinger eller har andre spørsmål om selskaps-, kontrakts- eller arbeidsrett står vi i Tofte klare til å hjelpe.

Publisert: mandag, 23 mars 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Advokatfirma Tofte og Coronasituasjonen

Vi er fullt operativ og  klare til å hjelpe!

Spredningen av coronaviruset gjør at vi alle befinner oss i en helt ekstraordinær situasjon. Både ledere og ansatte i det offentlige og i næringslivet opplever usikkerhet og må ta stilling til vanskelige valg og spørsmål. Vi ser også at mange av våre klienter og samarbeidspartnere har en krevende situasjon.

Advokatfirma Tofte er som alle andre preget av denne svært spesielle og krevende situasjonen, men vi er også opptatt av at vi skal være til stede for våre kunder og samarbeidspartnere i tider som nå.

Vi har organisert oss slik vi til enhver tid har en operativ virksomhet som fortsatt kan gi løpende og kontinuerlig bistand til eksiterende og nye klienter. Vår virksomhet følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Helsemyndighetene. Det innebærer bl.a. at vi i utstrakt grad benytter oss av hjemmekontor, og i all hovedsak gjennomfører klientkontakten pr. e-post, telefon, telefonkonferanser og videomøter.

Vi er der for å bidra til sammen å løse de utfordringer vi står overfor!

Publisert: torsdag, 19 mars 2020.


AKTUELT
Nyheter 

Korona: Advokatens råd om bedriftens rettigheter og plikter

Hva gjør Coronaviruset med din bedrifts rettigheter og plikter?

Som følge av det pågående utbruddet av Covid 19, både opplever og kommer mange bedrifter til å oppleve forsinkelser eller langvarig stans i sine vareleveranser. Dette vil kunne medføre at allerede inngåtte kontrakter ikke kan gjennomføres som avtalt. Vi vil se nærmere på hvordan denne situasjonen påvirker de juridiske rettigheter bedriftene har både overfor sine leverandører og hvilke plikter bedriftene har overfor sine kunder.

Påmelding: https://www.kristiansand-chamber.no/arrangement/korona-advokatens-rad/

Publisert: mandag, 2 mars 2020.


AKTUELT
Page 6 of 13
1 4 5 6 7 8 13

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS