Nyheter 

Når ektefelle eller samboer dør – hva da?

Elisabeth Finsnes er senioradvokat i Advokatfirma Tofte AS og spaltist i Fædrelandsvennen. Hun har erfaring fra flere rettsområder, og spesielt god kompetanse innenfor arbeidsrett. Hver femte uke skriver hun om forskjellige juridiske problemstillinger. Denne uken er temaet arv.

«Vet du hvor mye du arver hvis din ektefelle eller samboer dør før deg? Har du tenkt på hvordan du og din ektefelle/samboer kan sikre at den som lever lengst kan fortsette å bo i felles bolig, selv om dere har særkullsbarn (barn med andre enn nåværende ektefelle/ samboer)?»

Adv. Elisabeth Finsnes går gjennom hovedreglene når slik problemstilling oppstår (ekstern lenke – abonnement):

https://www.fvn.no/article/i/17MoWB/spaltist-naar-ektefelle-eller-samboer-doer-hva-da

Ved spørsmål til artikkelen eller annet kan advokatene i Advokatfirma Tofte selvsagt kontaktes for mer informasjon.

Publisert: torsdag, 22 juli 2021.


AKTUELT
Åpningstider sommer 2021
Nyheter 

Åpningstider sommer 2021

I sommer har vi noe redusert åpningstid.

Vi har åpent mandag til fredag fra kl. 0900 til kl. 1500 i ukene 28, 29 og 30.

God sommer!

Publisert: tirsdag, 13 juli 2021.


AKTUELT
Mange virksomheter er satt på prøve!
Nyheter 

Mange virksomheter er satt på prøve!

Eurojuris Informerer har flere nyttige artikler med fokus på virksomheter under press

Mange er på en eller annen måte påvirket av pandemien, og her får du gode råd på veien. Sliter du økonomisk? Har virksomheten behov for omorganisering, permittering eller oppsigelser? Og ikke minst hvilke krav som stilles til styret? God lesing!

 

 

Publisert: torsdag, 8 juli 2021.


AKTUELT
Nye arbeidsflater gir nye muligheter!
Nyheter 

Nye arbeidsflater gir nye muligheter!

Digitalisering og implementering av nye arbeidsprosesser gjør at vi når ut til hele landet med effektiv tidsbruk, og minimalt med reisekostnader. Nå holder advokatene kurs og forelesninger fra Baneheia Park.

Denne uken har Leif Oscar Olsen gjennomført webinar for nesten 1500 påmeldte! Det er utrolig spennende å være med på de endringene som har skjedd det siste året, sier Olsen. Webinaret ble holdt for Statsforvalteren i Oslo og Viken med tema: «Taushetsplikt og samarbeid på tvers av tjenestene», hvor målgruppen var alle som jobber i tjenester hvor man samarbeider med andre tjenester, som f eks ansatte i NAV kontor, Helse- og omsorgstjenesten, barnevern, barnehager, skoler og bolig.

Olsen har erfart at bruken av Teams har gitt oss unike muligheter, da dette er en effektiv måte å møte mange mennesker på. Han har også i løpet av det siste året hatt flere Teams-forelesninger for barnevernsansatte i Agder, for Statsforvalteren i Agder og for Universitetet i Agder.

Advokatfirma Tofte har jobbet godt med digitale arbeidsprosesser det siste året. Spesielt bruken av Teams har gitt oss unike muligheter overfor klienter, samarbeidspartnere og andre oppdragsgivere. Tofte er opptatt av å være i utvikling for å møte dagens og fremtidens behov hos sine klienter.

Publisert: fredag, 18 juni 2021.


AKTUELT
Advokatfirma Tofte er i endring!
Nyheter 

Advokatfirma Tofte er i endring!

Advokatfirma Tofte DA er omdannet til AS – vi rigger oss for vekst og utvikling!

Vi har det seneste år gjort en rekke endringer. Bl.a. har vi fått ny daglig leder fra april i fjor, flyttet til Fjellgata 6 fra nyttår, gjennomført digitaliseringsprosess og nå omdannelse av selskapsform.  Alt dette er strategiske endringer som gjør oss enda bedre i stand til å møte fremtiden.

Vi ansetter også nye advokater og advokatfullmektiger for å møte våre klienters behov i dag og fremover.

Ta gjerne kontakt med oss dersom det skulle være noe!

Publisert: onsdag, 9 juni 2021.


AKTUELT
Ny senioradvokat i Tofte
Nyheter 

Ny senioradvokat i Tofte

Helene Uglem (46) er ansatt som senioradvokat, og startet i jobben 1. mars

Helene Uglem har i flere år jobbet som advokat hos Kommuneadvokaten i Kristiansand kommune. Før hun begynte hos Kommuneadvokaten var hun dommerfullmektig, og hun startet sin karriere hos Advokatfirmaet Schjødt AS i Oslo.

I sin forrige stilling har Uglem hovedsakelig bistått Kristiansand kommune og kommunale foretak i forbindelse med offentlige anskaffelser, hun har erfaring med utarbeidelse og gjennomgang av konkurransegrunnlag, med evaluering av tilbud og tildeling av kontrakt, samt oppfølging ved klager til KOFA. Hun har også erfaring med entrepriserett, alminnelig avtale- og kontraktsrett, samt immaterialrett, herunder særlig kjennetegnsretten.

Hos Advokatfirma Tofte vil Uglem jobbe mest med saker innenfor offentlige anskaffelser, entrepriserett og fast eiendom.

– Det blir spennende å gå tilbake til det private etter så mange år i offentlig sektor, og jeg gleder meg til å jobbe for Sørlandets største advokatfirma. Jeg kjenner godt til Advokatfirma Tofte fra før, og vet at her får jeg mange hyggelige og svært kompetente kolleger, forteller Uglem.

Publisert: fredag, 5 mars 2021.


AKTUELT
Nyheter 

Ny lov om forretningshemmeligheter

Den nye loven om forretningshemmeligheter trådte i kraft ved nyttår.

Loven er ganske kortfattet, og er i stor grad en videreføring og systematisering/forenkling av gjeldende rett. Det kan likevel være nyttig å være bevisst på den nye loven og dens system, og kanskje særlig for de som driver innenfor et konkurranseutsatt marked.

Nedenfor gis det en oversikt over hva som beskyttes, hva det beskyttes mot og hva som er de potensielle konsekvensene av inngrep.

 

Hva beskyttes?

I den nye loven er det angitt en ny definisjon av begrepet forretningshemmelighet:

Med forretningshemmeligheter menes opplysninger som

 1. a) er hemmelige i den forstand at opplysningene ikke som helhet, eller slik de er satt sammen eller ordnet, er allment kjent eller lett tilgjengelig
 1. b) har kommersiell verdi fordi de er hemmelige
 1. c) innehaveren har truffet rimelige tiltak for å holde hemmelige

Som det fremgår er opplysninger hemmelige hvis de ikke er «allment kjent eller lett tilgjengelig». Det er spesifikt angitt i loven at alminnelige erfaringer og ferdigheter som en arbeidstaker har tilegnet seg under et ansettelsesforhold, ikke utgjør forretningshemmeligheter.

Kravet om «kommersiell verdi» forutsetter iht. forarbeidene at hemmelighold av opplysningene kan begrunnes objektivt og ikke utelukkende i virksomhetens egen vurdering av opplysningens betydning. Opplysninger vil kunne ha en kommersiell verdi dersom markedet er villig til å gi innehaveren vederlag eller andre økonomisk målbare fordeler for tilgang til de aktuelle opplysningene, eller opplysningene gir innehaveren konkurransefortrinn ved bruk i egen virksomhet.

Kravet til «kommersiell verdi» vil i hovedtrekk gi samme avgrensning av begrepet som under dagens regulering i markedsføringsloven og straffeloven. Den nye loven har ikke hatt til hensikt eller virkning å utvide taushetsplikten i forvaltningsloven slik den er i dag.

Hva som er «rimelige tiltak» beror på en konkret vurdering av den aktuelle virksomheten. Dette punktet kan sies å innebære en forsiktig skjerping av kravene til innehaverens aktivitet sammenlignet med gjeldende rett. Som utgangspunkt kreves det at innehaveren har iverksatt tiltak som underbygger innehaverens forventning om hemmelighold. Det gjelder både internt i virksomheten, men også overfor forretningsforbindelser mv. som har fått tilgang til opplysningene. Både arten og omfanget av tiltakene må vurderes konkret. I vurderingen av hvilke tiltak som kan forventes, må det også ses hen til om mottakeren alt er underlagt lovfestet taushetsplikt.

 

Hva er et inngrep?

Det har tidligere ikke vært noen klar og felles angivelse for hva som utgjør inngrep i forretningshemmeligheter. Det er i den nye loven angitt hovedsakelig tre former for inngrep:

 1. Å oppnå kunnskap om eller rådighet over en forretningshemmelighet urettmessig
 2. Å bruke en forretningshemmelighet urettmessig
 3. Å formidle en forretningshemmelighet urettmessig

Det utgjør også et inngrep å oppnå kunnskap om eller rådighet over, bruke eller formidle en forretningshemmelig som personen visste eller burde ha visst var tilegnet fra noen som handlet i strid med disse reglene. Det vil si at det ikke fritar for ansvar at det i første omgang var noen andre som brøt reglene.

 

Konsekvenser av å gjøre inngrep

 • Det kan ved dom gis forbud mot å gjenta inngrepet, eller gjennomføre et inngrep som det er gjort vesentlige forberedelsestiltak for
 • Det kan ved dom gis påbud om korrigerende eller forebyggende tiltak, for eksempel å ødelegge dokumenter eller gjenstander som inneholder forretningshemmeligheten, eller utlevere den til innehaver av opplysningen
 • Det kan ved dom gis tillatelse til fortsatt bruk mot rimelig vederlag
 • Det kan kreves vederlag for bruken eller kreves erstatning for skade
 • Det kan ilegges straff med bøter eller fengsel

Publisert: onsdag, 13 januar 2021.


AKTUELT
Eurojuris Informerer nr. 4 2020: Arbeidsrett
Nyheter 

Eurojuris Informerer nr. 4 2020: Arbeidsrett

Eurojuris Informerer publiseres for å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arbeidsrett.

Et forutsigbart og fungerende samspill mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er en samfunnsmessig bærebjelke, både på offentlige og private arbeidsplasser. Særlig i krevende tider settes både regelverk og praktisering på prøve, som under de siste måneders pandemi, hvor hendelser gjør at trygghet og stabilitet blir borte.

Arbeid har en funksjon og er viktig for mennesker. Spørsmål og tvister innen arbeidsretten berører derfor de involverte sterkt. Det krever oversikt og klokskap fra både parter og rådgivere å finne de gode og balanserte løsningene i situasjoner preget av stress, usikkerhet og følelser.

Les mer i ISSUU-format her

Les mer i PDF-format her

Publisert: tirsdag, 22 desember 2020.


AKTUELT
Vi har flyttet til nye lokaler
Nyheter 

Vi har flyttet til nye lokaler

Mandag 14.12. er vår nye besøksadresse Fjellgata 6. Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere velkommen til nye og moderne lokaler i Baneheia Park!

Mandag 14.12. er vår nye besøksadresse Fjellgata 6.

Vi ønsker alle våre kunder og samarbeidspartnere velkommen til nye og moderne lokaler i Baneheia Park!

Publisert: mandag, 14 desember 2020.


AKTUELT
Page 3 of 14
1 2 3 4 5 14

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS