Nye partnere
Nyheter 

Nye partnere

Vi har gleden av å informere om at advokatene Sven Farbrot og Andreas Dale med virkning fra 1. januar 2017 har tiltrådt som partnere i Advokatfirma Tofte DA.

Farbrot har vært ansatt som fast advokat i Advokatfirma Tofte DA siden 2013 og bistår klienter særlig innen bygg- og anlegg, fast eiendom, kontraktsrett og vassdrags- og energirett.

Dale har vært ansatt som fast advokat i Advokatfirma Tofte DA siden 2012 og bistår klienter særlig innen bygg- og anlegg, fast eiendom, plan- og bygningsrett og kontraktsrett.

Publisert: mandag, 2 januar 2017.


AKTUELT
Nyheter 

Forslag om forenklinger i aksjeloven

Et offentlig oppnevnt utvalg har foreslått en rekke forenklinger i aksjeloven. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet og da særlig for små og mellomstore bedrifter.

Forslagene til forenkling omfatter blant annet det følgende:

 • Minste tillatte aksjekapital reduseres fra kr 30 000 til kr 1.
 • Det vil ikke være nødvendig å utarbeide åpningsbalanse selv om et selskap stiftes med tingsinnskudd.
 • Kravet om handleplikt for styret dersom egenkapitalen blir lavere enn 50 % av aksjekapitalen bortfaller.
 • Styrets handleplikt videreføres i de tilfellene der egenkapitalen blir uforsvarlig, men slik at styret i disse tilfeller pålegges å utarbeide en plan for å rette på forholdet. Styret må videre informere aksjeeierne, men det vil ikke være nødvendig å innkalle til generalforsamling så fremt styret mener de foreslåtte tiltakene er tilstrekkelige.
 • Reglene om avtale mellom selskapet og aksjonær eller aksjonærs nærstående (aksjeloven §3-8) endres vesentlig. Kravet om redegjørelse og øvrig saksbehandling etter aksjeloven bortfaller, men erstattes av nye informasjonsregler om vesentlige transaksjoner og notekrav etter regnskapsloven.
 • Kravet om avviklingsbalanse ved oppløsning av selskap foreslås avviklet.
 • Det åpnes for bruk av elektronisk kommunikasjon i større omfang.

  Forslagene sendes nå ut på høring. Det antas at reglene vil bli behandlet av Stortinget i løpet av våren, og at lovendringene vil kunne tre i kraft fra sommeren 2017.

  Ta gjerne kontakt med advokat Hans Erdvik eller advokat Karl Kristian Lofstad dersom du har behov for bistand i forbindelse med selskapsrettslige forhold.

Publisert: onsdag, 7 desember 2016.


AKTUELT
Nyheter 

Forslag til endringer i vannressursloven

Olje- og energidepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i vannressursloven.

I høringsforslaget foreslås endringer på fire områder.

For det første foreslås endringer i vannressursloven som gir kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk med inntil 1 MW installert effekt. Arbeidet er en oppfølgning av varselet i energimeldingen (Meld. St. 25 (2015-2016)) at departementet hadde startet et lovarbeid med sikte på å innføre hjemmel i vannressursloven som gir kommunene myndighet til å gi utbyggingstillatelse til mindre kraftverk.

For det andre foreslår departementet endringer om konsesjonsplikt, aktsomhetsplikt og forvalteransvar for grunnvann. Bakgrunnen er nødvendigheten av et regelverk som er tilpasset den betydelige økte aktiviteten i samfunnet knyttet til grunnvann. Gjeldende konsesjonsplikt har vist seg vanskelig å praktisere. Det foreslås derfor å innføre en tilsvarende regulering for grunnvann som for vassdrag. Det foreslås også mindre endringer for at vannressurslovens regler skal bli mest mulig lik for vassdrag og grunnvann.

For det tredje er det foreslått å endre vannressurslovens bestemmelse om retting. Dette gjøres ved å foreslå en presisering av at vassdragsmyndigheten kan pålegge retting når det konstateres forhold i strid med loven eller vedtak i medhold av loven.

For det fjerde foreslår departementet å lovfeste en tilsvarende bestemmelse som i lakse- og innlandsfiskeloven om særlig beskyttelse av laksen ved tiltak i vassdrag.

Høringsforslaget, med høringsfrist 10. februar 2017, kan du lese her.

Av: Advokat Sven Farbrot

Publisert: fredag, 2 desember 2016.


AKTUELT
Nyheter 

Høyesterettsdom om feil i salgsoppgaven

Den 3. november 2016 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt salg av en boligeiendom hvor det ikke ble opplyst i eiendomsmeglerens salgsoppgave at det manglet brukstillatelse for deler av eiendommen. Kjøperen fikk utbetalt prisavslag og erstatning fra selgerens eierskifteforsikringsselskap, som krevde sitt tap dekket av eiendomsmeglerens ansvarsforsikringsselskap.

Høyesterett kom til at en eiendomsmegler hadde samme ansvar overfor selgerens eierskifteforsikringsselskap for tap som skyldtes feil i salgsoppgaven, som en takstmann har for feil i taksten. Dommen avklarer således at informasjonsansvaret for feil i eiendomstakster – som Høyesterett har fastslått i to tidligere avgjørelser – også gjelder ved feil i en eiendomsmeglers salgsoppgave.

Det ble vist til at megleren har en lovbestemt plikt til å utarbeide salgsoppgave, og at det måtte ha vært påregnelig for ham at eierskifteforsikringsselskapet baserte forsikringen på at salgsoppgaven var riktig og fullstendig. Kravet til nærhet mellom megler og eierskifteforsikringsselskap var oppfylt. Meglerens lovbestemte uavhengighetsplikt kunne heller ikke føre til bortfall av ansvar for hans ansvarsforsikringsselskap, som ble holdt ansvarlig for tapet.

Hvordan bransjen nå vil innrette seg gjenstår å se.

Av: Advokat Sven Farbrot

Publisert: tirsdag, 29 november 2016.


AKTUELT
Page 11 of 11
1 9 10 11

Advokatfirma Tofte DA
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 894 290 102 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte DA- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS