Ny advokatfullmektig – Helle Cecilie Lineikro
Nyheter 

Ny advokatfullmektig – Helle Cecilie Lineikro

Advokatfirma Tofte DA har gleden av å ønske Helle Cecilie Lineikro velkommen som advokatfullmektig.

Helle Cecilie Lineikro kommer fra Åseral og har sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, våren 2017. Hun hadde også et utvekslingsopphold ved Bond University i Australia.

Hennes masteroppgave har tittelen «Betydningen av barnets kulturelle bakgrunn ved fosterhjemsplassering etter omsorgsovertakelse». I løpet av sin studietid var hun trainee og hadde skriveplass hos Advokatfirma Tofte, og ble godt kjent med oss de periodene hun var her.

Velkommen til oss!

Publisert: mandag, 14 august 2017.


AKTUELT
Ny advokat – Nils Kristian Sveaas
Nyheter 

Ny advokat – Nils Kristian Sveaas

Advokatfirma Tofte DA har gleden av å ønske Nils Kristian Sveaas velkommen som fast advokat.

Nils Kristian kommer fra Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, hvor han har vært advokat siden 2014. Før det har han vært dommerfullmektig i Oslo tingrett og advokatfullmektig og advokat i Kluge Advokatfirma DA.

Nils Kristian Sveaas rådgir virksomheter innenfor alle typer arbeidsrettslige problemstillinger, fra inngåelse av ansettelsesforhold og omorganiseringer til oppsigelse og avskjed. Han har omfattende erfaring med større nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelser og problemstillinger knyttet til sykefravær.

Sveaas har også erfaring med kollektive tvister knyttet til ulike tariffavtaler og har vært NHOs representant i Ankenemnda for sykepenger.

Velkommen til oss!

Publisert: tirsdag, 1 august 2017.


AKTUELT
Nyheter 

Eurojuris informerer nr. 2/2017- «Selskaps- og skatterett»

Årets andre Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Selskaps- og skatterett».

«Aksjeselskapslovgivningen er et politisk verktøy for funksjonell verdiskaping for næringslivet.

Hensynene til eiere, arbeidstakere, leverandører og kunder må derfor balanseres. Det er de senere år gjennomført store endringer hvor formålet har vært å forenkle, redusere kostnader og å tilpasse regelverket til ny teknologi og digitalisering. Lovgiver må samtidig sikre viktige hensyn som kreditorvern, tydeliggjøring av ansvar, åpenhet og kontroll. Fra 1. juli i år trer ytterligere endringer i kraft og disse presenteres i en artikkel i dette heftet. Du vil også kunne lese interessante artikler om eierrollen i både aksjeselskaper og andre selskapsformer.

Endelig kan vi også presentere artikler om skatt og avgift. På dette området opplever mange både
regelverk og system som komplisert. Samtidig både forventer og krever det offentlige kunnskap fra
de som er i skatteposisjoner. De økonomiske konsekvensene av å trå feil kan bli både unødvendige
og store.»

Les mer om dette i årets sommerutgave.

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: fredag, 23 juni 2017.


AKTUELT
Advokat Sven Farbrot valgt til President i Jurismus International
Nyheter 

Advokat Sven Farbrot valgt til President i Jurismus International

Jurismus International er en ledende internasjonal organisasjon av advokater under 40 år. Advokatene er tilknyttet et av de over 650 advokatkontorene som er del i det internasjonale Eurojuris nettverket. Hovedformålet med organisasjonen er å etablere et omfattende profesjonelt nettverk bestående av unge advokater.

Sven Farbrot i Advokatfirmaet Tofte DA har sittet i styret i Jurismus International siden 2014. På avholdt årsmøte i Düsseldorf 8. – 11. juni ble Farbrot valgt til President i organisasjonen.

Vi gratulerer!

Publisert: mandag, 12 juni 2017.


AKTUELT
Nyansettelse – Ny advokatfullmektig
Nyheter 

Nyansettelse – Ny advokatfullmektig

Vi har gleden av å introdusere Ingrid Espolin Johnson som advokatfullmektig i Advokatfirma Tofte.

Ingrid er 25 år og kommer fra Nøtterøy i Vestfold. Hun har sin master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2016 hvor hun skrev masteroppgave med tittelen «Relasjon – eller korrupsjon? En analyse av det strafferettslige korrupsjonsbegrepet». Hun har også tatt undervisning i enkeltemnet Formidling og dialog i arbeidslivet ved Universitetet i Oslo (UiO) høstsemesteret 2016. I løpet av studiet hadde hun også et utvekslingsopphold ved University of Aberdeen i Skottland, med fordypning i folkerett og kriminologi.

Vi gleder oss til å bli nærmere kjent med Ingrid og ønsker henne hjertelig velkommen til oss!

Publisert: onsdag, 7 juni 2017.


AKTUELT
Nyheter 

Eurojuris informerer nr. 1/2017- «Juss for borettslag og sameier»

Årets første Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Juss for borettslag og sameier».

«For at borettslag og sameier skal fungere, er det gitt detaljerte lover og bestemmelser som regulerer typiske og relevante problemstillinger. Men det er også skjønnsmessige vurderinger, hvor ulike tolkinger kan utløse konflikter.»

Les mer om dette i årets første utgave.

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.
Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: fredag, 7 april 2017.


AKTUELT
Nyheter 

Høyesterett om erstatning ved rådighetsmangel: Verdireduksjon – ikke utbedringskostnadene

Den 9. mars 2017 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt erstatning for mangel ved salg av fast eiendom.

Til eiendommen hørte det med et loft hvor det var innredet to hybler. I motsetning til hva kjøperne hadde grunn til å tro, var hyblene på loftet ikke godkjente for beboelse. Partene var enige om at forholdet utgjorde en mangel og at kjøper hadde krav på erstatning. Spørsmålet for Høyesterett var om kjøperne hadde krav på erstatning for utbedringskostnadene, som utgjorde 1,6 millioner kroner, eller om kun verdireduksjonen skulle erstattes. Verdireduksjonen for eiendommens markedsverdi ble anslått til ca. kr 650 000. Med andre ord en betydelig forskjell.

Høyesteretts flertall på tre dommere kom i likhet med lagmannsretten til at erstatningen måtte fastsettes med utgangspunkt i verdireduksjonen som rådighetsmangelen medførte. Denne, og ikke utbedringskostnadene, ga det mest treffende uttrykket for kjøpernes direkte økonomiske tap, selv om utbedringskostnadene ville ha blitt høyere enn verdireduksjonen. Dette gjaldt uavhengig av om kjøperne ville komme til å utbedre eller ikke. Det ble vist til hensynet til hva som var økonomisk forsvarlig, berikelsessynspunkter og sammenhengen i avhendingslovens regler.

Dommen fastslår således at en kjøper som oppdager rådighetsmangel ikke kan belage seg på å få dekket utbedringskostnaden. Høyesterett avslutter imidlertid med å si at dette gjelder når utbedringskostnaden klart overstiger mangelens betydning for eiendommens markedsmessige verdi. Hvorvidt Høyesterett her har ment at det kun er i slike tilfeller at verdireduksjonen skal legges til grunn fremstår som noe uklart.

Av: Advokat Sven Farbrot

Publisert: mandag, 27 mars 2017.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Hvem har ansvar for skader i bolig oppstått etter kjøp, men før overtakelse?

Høyesterett avsa den 15. februar 2017 dom i en sak som gjaldt krav om prisavslag etter kjøp av leilighet hvor det oppsto fuktskade i perioden mellom besiktigelsen (kjøp) og kjøpernes overtakelse av eiendommen. Spørsmålet for Høyesterett var om det var selger eller kjøper som hadde ansvaret for skaden i et slikt tilfelle.

I forbindelse med kjøpet av leiligheten ble det opplyst at badene var fra 1995 og at disse ikke oppfylte kravene til våtrom. De sakkyndige hadde imidlertid ikke funnet fuktskader på badet. Etter ca. 1 uke etter kjøpet oppsto det vannlekkasjer. Årsaken til lekkasjene skyldtes blant annet feil/svakheter ved tettingen av slukene. I forbindelse med overtakelsen holdt kjøper tilbake penger og tvisten var et faktum.

Høyesterett kom til at kjøpers tilbakehold av kjøpesum var rettmessig. Høyesterett konkluderte slik:
«Uansett hvordan man måtte vurdere det økonomiske, er det etter mitt syn ikke grunnlag for å fravike kontrakten – og lovens – utgangspunkt om at leiligheten skulle ha vært levert «i den stand den var ved kjøpers besiktigelse». At skjulte feil og svakheter ved badene gir seg utslag i nye skader før overtakelsen, er dermed omstendigheter selgerne er nærmest til å bære risikoen for i et tilfelle som her hvor det ikke dreier seg om en gradvis utvikling av en eksisterende skade.»

Høyesterettsavgjørelsen avklarer således at «som den er» forbehold i kjøpskontrakten ikke fritar selger for ansvar for skader som oppstår etter kjøp, men før overtakelse.

Av advokat Sven Farbrot

Publisert: onsdag, 15 mars 2017.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Ny Høyesterettsdom: Store konsekvenser ved manglende tinglysning

Den 5. januar 2017 avsa Høyesterett dom i den såkalte Sønnichsen-saken – med et hardtslående resultat for Forusstranda Næringspark AS.

Etter Overdragelse og fisjoner av eiendommer i 1988 og 1992 ble ikke skjøtene tinglyst. Høyesterett kom til at på grunn av den manglende tinglysningen kan konkursboet ta beslag i fem eiendommer som Forusstranda Næringspark AS på dette tidspunkt var eier av. Verdien av konkursboets beslag er over 100 millioner kroner.

Saksforholdet i saken var at Forusstranda Næringspark AS kjøpte fem eiendommer i 2003. Disse eiendommene ble i 1988 og 1992 fisjonert ut fra Sønnichsen AS til to selskaper, uten at disse overføringene ble tinglyst.  Det ble heller ikke foretatt noen tinglysning når Forusstranda Næringspark AS kjøpte eiendommene i 2003. Bakgrunnen for dette var at Forusstranda Næringspark AS ønsket å realisere eiendommene og overskjøte disse direkte til kjøpere for å spare dokumentavgift. Da Sønnichsen AS gikk konkurs i 2012 hadde selskapet fortsatt grunnbokshjemmelen til eiendommene.

Høyesterett konkluderte med at en overføring ved fisjon måtte omfattes av begrepet «rett som er stiftet ved avtale» i tinglysingsloven § 23. Forusstranda Næringspark AS hadde da ikke rettsvern overfor konkursboet til den opprinnelige overdrageren, som fortsatt hadde grunnbokshjemmel til eiendommene. Dette til tross for at det ikke var noen tvil om at Forusstranda Næringspark AS var reell eier av eiendommene.

Forusstranda Næringspark AS tapte verdier for over 100 millioner kroner som følge av den manglende tinglysningen. Dommen viser med andre ord hvor viktig det er med tinglysning: Man må tinglyse sitt erverv for å få rettsvern mot blant annet kreditorbeslag – uavhengig av om man kan bevise at man i realiteten er rette eier.

Ta kontakt med advokat Sven Farbrot for mer informasjon om viktigheten av og behovet for tinglysning.

Publisert: onsdag, 8 mars 2017.


AKTUELT
Page 10 of 11
1 8 9 10 11

Advokatfirma Tofte DA
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 894 290 102 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte DA- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS