Tofte på ALD i Oslo og Bergen
Nyheter 

Tofte på ALD i Oslo og Bergen

Advokatfirma Tofte deltar på standen til Eurojuris Norge under Arbeidslivsdagene i Bergen onsdag den 6. februar og i Oslo den 15. februar.

På stand i Bergen vil du møte advokat Andreas Dale og advokatfullmektig Helle C. Lineikro. I Oslo vil dere møte sistnevnte og advokat Sven Farbrot.

Vi håper at mange studenter vil komme innom vår stand for å ta en prat om Advokatfirma Tofte og det vi kan tilby jusstudenter!

I mellomtiden kan du lese mer om vår traineeordning her. Vi tar allerede imot søknader elektronisk gjennom CVideo.

Publisert: torsdag, 24 januar 2019.


AKTUELT
Nyheter 

Endringer i aksjelovene

Det er besluttet noen forenklinger i aksjelovene.

Kort fortalt innebærer dette følgende:

– Ved avvikling av aksjeselskap vil det fra 1. januar 2019 ikke lenger være nødvendig å revidere avviklingsregnskapet for selskaper som har fravalgt revisor. Fra 1. mars 2019 fjernes også kravene til at slike aksjeselskaper må revidere avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret.

– I dag må det velges et eget avviklingsstyre, men fra 1. mars skal det sittende valgte styre ha ansvar for å stå for avviklingen

– I dag må det fremgår av vedtektene hvilken forretningskommune selskapet drives fra. Det er besluttet forenklinger slik at etter 1. mars 2019 er det ikke lenger nødvendig at forretningskommunen fremgår av vedtektene. Endringen er blant annet en forenkling ved oppdateringer etter kommunesammenslåinger. Man kan fortsatt finne ut hvor selskapet holder til ved å søke etter selskapets registrerte adresse i Foretaksregisteret.

– Det er også besluttet en del endringer i reglene om mellombalanser, men disse endringene trer i kraft senere. Det skal bl.a. utarbeides forskrifter og departementet (Nærings- og fiskeridepartementet) vil sende utkast til forskriftsbestemmelser ut på offentlig høring.

I korte trekk innebærer endringene at:

– Aksjeselskaper som har fravalgt revisjon av årsregnskapet skal slippe å måtte revidere mellombalanser som benyttes som grunnlag for utdeling av ekstraordinært utbytte og andre disposisjoner.

– Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal sende mellombalanser til Regnskapsregisteret. Mellombalansene vil da bli offentlig tilgjengelig informasjon på samme måte som årsregnskap.

Det må gjøres tekniske tilpasninger i Regnskapsregisteret og Foretaksregisteret før disse endringene kan tre i kraft. Det må også fastsettes forskriftsbestemmelser med regler om blant annet innsending til Regnskapsregisteret og om innsyn i mellombalansene.

Ta kontakt med enten advokat Hans Erdvik eller Karl Kristian Lofstad dersom du har spørsmål eller behov for selskapsrettslig bistand.

Publisert: torsdag, 20 desember 2018.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

EUROJURIS INFORMERER NR. 4/2018- «EIENDOMSJUSS»

Eurojuris Norge er ute med et nytt nummer av Eurojuris Informerer og temaet denne gangen er eiendomsjuss.

Årets fjerde utgave finner dere her.

God lesing!

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: fredag, 14 desember 2018.


AKTUELT
Nyheter 

Møterett for Høyesterett!

Ytterligere en Tofte-advokat med Møterett for Høyesterett!

I november 2018 har advokat Svein A. Hagen oppnådd anerkjennelsen å få tittelen Møterett for Høyesterett, hvilket betyr at han har vist seg skikket til å føre saker for Høyesterett.

Tittelen tildeles etter at advokaten har bestått prøven for Høyesterett. Prøven består i å prosedere to egnede saker for Høyesterett, hvorav minst én som hovedregel må være en sivil sak for ankende part.

Dermed har Tofte fire advokater med møterett for Høyesterett som kan videreføre Toftes tradisjoner som ett av de beste prosedyremiljøene på Sørlandet.

Publisert: lørdag, 8 desember 2018.


AKTUELT
Nyheter 

Tofte bisto ved kjøp av Boen Foss AS

Tofte har bistått finske SV Vattenkraft AB ved kjøpet av aksjene i Boen Foss AS. Det Kristiansandsbaserte energiselskapet Bekk og Strøm AS skal rehabilitere og drive det historiske kraftverket.

Advokatene Karl Kristian Lofstad og Sven Farbrot har bistått i transaksjonen.

Les pressemelding her:

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/bekk-og-strom-gjenreiser-historisk-kraftverk-i-kristiansand?publisherId=13246298&releaseId=17857406

Ta kontakt med advokat Karl Kristian Lofstad på telefon 93 04 08 76 eller e-post kl@advtofte.no ved behov for bistand knyttet til kjøp og salg av selskaper og virksomheter.

Publisert: mandag, 3 desember 2018.


AKTUELT
Nyheter 

SV Vattenkraft AB kjøper kraftverk fra Tinfos AS – Tofte bisto kjøper

Energiselskapet Bekk og Strøm AS har på vegne av finske SV Vattenkraft AB inngått en avtale om å overta Stardalen Kraft AS i Jølster fra Tinfos AS når kraftverket ferdigstilles i 2020.

Tofte ved advokatene Karl Kristian Lofstad og Sven Farbrot har bistått SV Vattenkraft AB og Bekk og Strøm AS i forhandlingene om avtaleverket.

Les pressemelding her:

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/snart-far-2500-husstander-strom-fra-jostedalsbreen?publisherId=13246298&releaseId=17857414

Ta kontakt med advokat Karl Kristian Lofstad på telefon 93 04 08 76 eller e-post kl@advtofte.no ved behov for bistand knyttet til kjøp og salg av selskaper og virksomheter.

Publisert: mandag, 3 desember 2018.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Når er det nok?

Har du en ansatt som ikke utfører arbeidsoppgavene sine i henhold til arbeidsavtalen? Våre advokater Nils Kristian Sveaas og Hans Erdvik har skrevet en artikkel om arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte som ikke presterer. «En arbeidsavtale bygger på prinsippet om ytelse-mot-ytelse. Arbeidstakeren mottar lønn i bytte mot å […]

Har du en ansatt som ikke utfører arbeidsoppgavene sine i henhold til arbeidsavtalen? Våre advokater Nils Kristian Sveaas og Hans Erdvik har skrevet en artikkel om arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte som ikke presterer.

«En arbeidsavtale bygger på prinsippet om ytelse-mot-ytelse. Arbeidstakeren mottar lønn i bytte mot å utføre nærmere bestemte arbeidsoppgaver for arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ikke bare rett til å kreve at arbeidsoppgavene faktisk blir utført. Som i ethvert annet avtaleforhold har arbeidsgiver også rett til å stille krav til selve kvaliteten på utførelsen av arbeidsoppgavene.

Disse kravene kan komme til uttrykk direkte i arbeidsavtalen, som f.eks. krav om et bestemt resultat, eller de kan følge mer indirekte av arbeidsforholdet, f.eks. et krav om alminnelig god effektivitet og nøyaktighet. På samme måte som dårlig økonomi hos virksomheten og alvorlige pliktbrudd kan føre til oppsigelse av arbeidstaker, kan også arbeidstakers mangelfulle arbeidsutførelse gi arbeidsgiver et saklig grunnlag for å gå til oppsigelse. Rettspraksis viser imidlertid at terskelen for å gå til oppsigelse på dette grunnlaget er relativt høy.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på arbeidsgivers adgang til å si opp arbeidstakere på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner, og hvordan arbeidsgiver bør gå frem i slike saker».

Les hele artikkelen:

Eurojuris informerer nr. 3-2018: Arbeidsliv og arbeidsrett – Når er det nok?

Publisert: fredag, 9 november 2018.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Eurojuris informerer nr. 3/2018- «Arbeidsliv og arbeidsrett»

Årets tredje Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Arbeidsliv og arbeidsrett». Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arbeidsliv og arbeidsrett. «Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter må avveies, […]

Årets tredje Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Arbeidsliv og arbeidsrett».

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arbeidsliv og arbeidsrett.

«Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter må avveies, og det er derfor behov for en forutsigbar regulering. De mer tradisjonelle spørsmål har funnet sine svar, men utvikles også med tiden. Ett eksempel her er ytringsfrihet, som er et evig tema med en sterk forankring i demokratihensyn. Hva en arbeidstaker kan si og mene, kan utfordre arbeidsgiver, og lojalitetsplikten kan sette grenser.

Sakene på samfunnets dagorden påvirker jussen og utvikler denne. Den senere tid har grunnleggende, relasjonelle spørsmål fått viktige stemmer gjennom #metoo-kampanjen. Det er selvsagt at ingen skal oppleve krenkelser på arbeidsplassen. Kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø er lovfestet, og det er presisert at arbeidstakers integritet og verdighet skal ivaretas. Varslingsregelverket, som ble gjort gjeldende fra sommeren 2017, skal blant annet påse at slike krenkelser avdekkes og saksbehandles korrekt.

I år har de aller fleste dessuten hør t om personvern og GDPR. Innføringen av dette EU-direktivet har ført til bevisstgjøring og rutineskjerpelser i alle bedrifter. Også arbeidsretten påvirkes, siden arbeidstakers personopplysninger krever vern.

Disse emnene og mye annet kan du lese om i dette heftet».

Årets tredje utgave finner dere her. God lesing!

 

 

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: onsdag, 7 november 2018.


AKTUELT
Nyheter 

Kurs i styrekompetanse 17. oktober 2018

Kurset gir deg som er styremedlem eller daglig leder viktig kunnskap.

I samarbeid med NHO Agder inviteres det til kurs i styrekompetanse 17. oktober 2018, kl. 1300 – 1600 i våre lokaler, Vestre Strandgate 27-29, Havnekvartalet 5. etg.

Kurset gir deg som er styremedlem eller daglig leder viktig kunnskap.

Innhold:

Hvilke regler og oppgaver gjelder for deg?

Hvordan et godt styre fungerer?

Hvilket ansvar styret og daglig leder faktisk har?

Kursholder er vår advokat Hans Erdvik. Det vil bli god tid til spørsmål underveis.

Velkommen!

Mer informasjon om kurset og påmelding på NHOs nettside:

https://www.nho.no/regionkontor/nho-agder/arrangementer/kurs-i-styrekompetanse/

Publisert: tirsdag, 9 oktober 2018.


AKTUELT
Page 10 of 14
1 8 9 10 11 12 14

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS