Nyheter 

Tofte bisto ved kjøp av Boen Foss AS

Tofte har bistått finske SV Vattenkraft AB ved kjøpet av aksjene i Boen Foss AS. Det Kristiansandsbaserte energiselskapet Bekk og Strøm AS skal rehabilitere og drive det historiske kraftverket.

Advokatene Karl Kristian Lofstad og Sven Farbrot har bistått i transaksjonen.

Les pressemelding her:

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/bekk-og-strom-gjenreiser-historisk-kraftverk-i-kristiansand?publisherId=13246298&releaseId=17857406

Ta kontakt med advokat Karl Kristian Lofstad på telefon 93 04 08 76 eller e-post kl@advtofte.no ved behov for bistand knyttet til kjøp og salg av selskaper og virksomheter.

Publisert: mandag, 3 desember 2018.


AKTUELT
Nyheter 

SV Vattenkraft AB kjøper kraftverk fra Tinfos AS – Tofte bisto kjøper

Energiselskapet Bekk og Strøm AS har på vegne av finske SV Vattenkraft AB inngått en avtale om å overta Stardalen Kraft AS i Jølster fra Tinfos AS når kraftverket ferdigstilles i 2020.

Tofte ved advokatene Karl Kristian Lofstad og Sven Farbrot har bistått SV Vattenkraft AB og Bekk og Strøm AS i forhandlingene om avtaleverket.

Les pressemelding her:

https://www.ntbinfo.no/pressemelding/snart-far-2500-husstander-strom-fra-jostedalsbreen?publisherId=13246298&releaseId=17857414

Ta kontakt med advokat Karl Kristian Lofstad på telefon 93 04 08 76 eller e-post kl@advtofte.no ved behov for bistand knyttet til kjøp og salg av selskaper og virksomheter.

Publisert: mandag, 3 desember 2018.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Når er det nok?

Har du en ansatt som ikke utfører arbeidsoppgavene sine i henhold til arbeidsavtalen? Våre advokater Nils Kristian Sveaas og Hans Erdvik har skrevet en artikkel om arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte som ikke presterer. «En arbeidsavtale bygger på prinsippet om ytelse-mot-ytelse. Arbeidstakeren mottar lønn i bytte mot å […]

Har du en ansatt som ikke utfører arbeidsoppgavene sine i henhold til arbeidsavtalen? Våre advokater Nils Kristian Sveaas og Hans Erdvik har skrevet en artikkel om arbeidsgivers adgang til å si opp ansatte som ikke presterer.

«En arbeidsavtale bygger på prinsippet om ytelse-mot-ytelse. Arbeidstakeren mottar lønn i bytte mot å utføre nærmere bestemte arbeidsoppgaver for arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ikke bare rett til å kreve at arbeidsoppgavene faktisk blir utført. Som i ethvert annet avtaleforhold har arbeidsgiver også rett til å stille krav til selve kvaliteten på utførelsen av arbeidsoppgavene.

Disse kravene kan komme til uttrykk direkte i arbeidsavtalen, som f.eks. krav om et bestemt resultat, eller de kan følge mer indirekte av arbeidsforholdet, f.eks. et krav om alminnelig god effektivitet og nøyaktighet. På samme måte som dårlig økonomi hos virksomheten og alvorlige pliktbrudd kan føre til oppsigelse av arbeidstaker, kan også arbeidstakers mangelfulle arbeidsutførelse gi arbeidsgiver et saklig grunnlag for å gå til oppsigelse. Rettspraksis viser imidlertid at terskelen for å gå til oppsigelse på dette grunnlaget er relativt høy.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på arbeidsgivers adgang til å si opp arbeidstakere på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner, og hvordan arbeidsgiver bør gå frem i slike saker».

Les hele artikkelen:

Eurojuris informerer nr. 3-2018: Arbeidsliv og arbeidsrett – Når er det nok?

Publisert: fredag, 9 november 2018.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Eurojuris informerer nr. 3/2018- «Arbeidsliv og arbeidsrett»

Årets tredje Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Arbeidsliv og arbeidsrett». Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arbeidsliv og arbeidsrett. «Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter må avveies, […]

Årets tredje Eurojuris informerer er distribuert og denne utgavens tema er «Arbeidsliv og arbeidsrett».

Ved utgivelsene av Eurojuris Informerer ønsker vi å dele vår kunnskap om relevante og praktiske temaer på ulike rettsområder. Denne gangen inneholder heftet artikler om arbeidsliv og arbeidsrett.

«Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter må avveies, og det er derfor behov for en forutsigbar regulering. De mer tradisjonelle spørsmål har funnet sine svar, men utvikles også med tiden. Ett eksempel her er ytringsfrihet, som er et evig tema med en sterk forankring i demokratihensyn. Hva en arbeidstaker kan si og mene, kan utfordre arbeidsgiver, og lojalitetsplikten kan sette grenser.

Sakene på samfunnets dagorden påvirker jussen og utvikler denne. Den senere tid har grunnleggende, relasjonelle spørsmål fått viktige stemmer gjennom #metoo-kampanjen. Det er selvsagt at ingen skal oppleve krenkelser på arbeidsplassen. Kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø er lovfestet, og det er presisert at arbeidstakers integritet og verdighet skal ivaretas. Varslingsregelverket, som ble gjort gjeldende fra sommeren 2017, skal blant annet påse at slike krenkelser avdekkes og saksbehandles korrekt.

I år har de aller fleste dessuten hør t om personvern og GDPR. Innføringen av dette EU-direktivet har ført til bevisstgjøring og rutineskjerpelser i alle bedrifter. Også arbeidsretten påvirkes, siden arbeidstakers personopplysninger krever vern.

Disse emnene og mye annet kan du lese om i dette heftet».

Årets tredje utgave finner dere her. God lesing!

 

 

Eurojuris Norge utgir artikkelserien Eurojuris Informerer. Gjennom disse utgivelsene ønsker vi å gi våre kunder og forbindelser innsikt i relevante og praktiske temaer på utvalgte rettsområder. Artiklene tar ikke sikte på å gi en fullstendig og uttømmende redegjørelse av de emnene som behandles, men er ment til opplysning og veiledning for våre lesere.

Våre advokater svarer gjerne på spørsmål og påtar seg gjerne oppdrag relatert til artiklene.

Ønsker du å få tilsendt publikasjonen direkte på e-post, kan du sende oss en e-post på post@advtofte.no så vil vi distribuere utgavene til deg ettersom de publiseres. Eurojuris publiseres 4 ganger i året.

Publisert: onsdag, 7 november 2018.


AKTUELT
Nyheter 

Kurs i styrekompetanse 17. oktober 2018

Kurset gir deg som er styremedlem eller daglig leder viktig kunnskap.

I samarbeid med NHO Agder inviteres det til kurs i styrekompetanse 17. oktober 2018, kl. 1300 – 1600 i våre lokaler, Vestre Strandgate 27-29, Havnekvartalet 5. etg.

Kurset gir deg som er styremedlem eller daglig leder viktig kunnskap.

Innhold:

Hvilke regler og oppgaver gjelder for deg?

Hvordan et godt styre fungerer?

Hvilket ansvar styret og daglig leder faktisk har?

Kursholder er vår advokat Hans Erdvik. Det vil bli god tid til spørsmål underveis.

Velkommen!

Mer informasjon om kurset og påmelding på NHOs nettside:

https://www.nho.no/regionkontor/nho-agder/arrangementer/kurs-i-styrekompetanse/

Publisert: tirsdag, 9 oktober 2018.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Intervju ifm. foredrag «Gode kontrakter» hos Næringsforeningen

- Foredraget vil først og fremst peke på betydningen av gode avtaler, og gi noen tips og verktøy for oppnå slike, samt å unngå tvister eller andre negative følger av «dårlig» avtaler. Klarhet og tydelighet vil være et gjennomgående tema i foredraget.  

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har snakket med vår advokat Karl Kr. Lofstad før hans foredrag om gode kontrakter den 12. oktober.

Mer informasjon på Næringsforeningens nettside:

https://www.kristiansand-chamber.no/arrangement/gode-kontrakter-hvordan-fa-resultatet-du-onsker-og-minimere-risikoen/

Publisert: fredag, 5 oktober 2018.


AKTUELT
Nyheter, Nyhetsbrev 

Gode kontrakter – hvordan få resultatet du ønsker og minimere risikoen?

I samarbeid med Næringsforeningen inviteres det til lunsjmøte om nettopp dette 12. okt 2018, kl. 1200 – 1330 i Næringsforeningens lokaler, Dronningensgate 2A.

Vår advokat Karl Kristian Lofstad skal snakke om sentrale forhold som alle som arbeider med kontrakter, bør ha en bevisst holdning til.

Lofstad vil blant annet gå gjennom hvilke elementer en avtale bør inneholde, og hvordan man kan unngå vanlige, men potensielt kostbare feil, herunder betydningen av et tydelig og konsistent språk.

Mer informasjon om kurset og påmelding på Næringsforeningens nettside:

https://www.kristiansand-chamber.no/arrangement/gode-kontrakter-hvordan-fa-resultatet-du-onsker-og-minimere-risikoen/

Publisert: onsdag, 26 september 2018.


AKTUELT
Nyheter 

Regjeringens forslag til ny arvelov

Regjeringen la i slutten av juni frem sitt forslag til ny arvelov som skal erstatte dagens arvelov fra 1972 og skiftelovens regler om dødsboskifte fra 1930. Hensikten med den nye loven er å tilpasse seg dagens familiemønster og oppfatninger av hva som er rettferdig fordeling av arv.

En relativt stor andel av arvelaterne har i dag hatt flere samliv, og ofte har de mer enn ett kull barn. I en arverettslig sammenheng har det også betydning at levealderen har økt, og at velstandsutviklingen har ført til at det gjennomgående er større formuer som skal fordeles som arv, enn det var for noen tiår siden.

I stor grad vil regjeringens forslag til ny arvelov videreføre de grunnleggende prinsippene og rammene som dagens lov er bygget på.

I dag har man imidlertid mulighet til å benytte seg av en maksimumsgrense på  kr 1 million til hvert barn fra hver av foreldrene. Så lenge hvert av barna har fått en arv på minst kr 1 million, kan arvelater testamentere bort resten – selv om dette utgjør mer enn den «frie tredjedelen».
En person med 6 millioner kroner i formue og to livsarvinger kan tjene som eksempel. I utgangspunktet har de livsarvingene krav på å til sammen arve 2/3 av arvelaters formue, som i eksempelet vil utgjøre 4 millioner kroner. Ved bruk av maksimumsgrensen i dagens arvelov, kan imidlertid arvelater begrense hver livsarvings arvelodd til kr 1 million. Den frie delen som kan testamenteres bort utgjør i dette eksempelet følgelig kr 4 millioner.
Ut fra ovennevnte eksempel kan vi se at muligheten til å testamentere fritt over mer enn den frie tredjedelen etter dagens arvelov er åpen for relativt mange, idet det er flere som i dag etterlater seg store formuer på mange millioner.
I forslaget som nå foreligger er imidlertid livsarvingenes minstearv økt fra minimum kr 1 million til 25 G, som i dag tilsvarer i overkant av kr 2,4 millioner. Dette innebærer at langt færre vil ha mulighet til å testamentere fritt over mer enn den frie tredjedelen. Livsarvinger får følgelig styrket sin arverett.
Denne endringen kan medføre at det er nødvendig å endre testamenter som har tatt utgangspunkt i maksimumsgrensen på kr 1 million. Det kan også føre til økt behov for å inngå andre formuesordninger mellom ektefeller eller å gi forskudd på arv.
En annen endring i forslaget er at man, i motsetning til før, kan testamentere bort bestemte eiendeler, også om disse er verdt mer enn arvingenes andel av arven. I så fall må arvingen betale det overskytende til boet. Pliktdelen vil etter dette være et verdimessig vern, ikke også et gjenstandsmessig vern.
Arvelovutvalget hadde i sitt forslag foreslått lik arverett for samboere og ektefeller på visse vilkår. Regjeringen har imidlertid forkastet dette forslaget fordi de mener at par som lever sammen, ikke «skal tvinges til et mer forpliktende økonomisk fellesskap enn det de selv ønsker».
Forslaget som foreligger skal nå behandles av Stortinget. Det er fremdeles usikkert når den nye loven vil tre i kraft.
Advokatfirma Tofte har en egen arve- og familierettsgruppe med advokater som kan kontaktes for bistand i disse spørsmålene.

 

Skrevet av:

Helle Cecilie Lineikro , advokatfullmektig

Publisert: tirsdag, 14 august 2018.


AKTUELT
Advokatfirma Tofte blir ny hovedsamarbeidspartner i Næringsforeningen
Nyheter 

Advokatfirma Tofte blir ny hovedsamarbeidspartner i Næringsforeningen

Advokatfirma Tofte DA blir en av 10 hovedsamarbeidspartnere til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.   Næringsforeningen har de senere år har blitt en solid og spennende aktør for næringslivet, og vi oppfatter at Næringsforeningen og deres medlemsmasse samsvarer godt med det forretningssegmentet vi arbeider i. Også Næringsforeningens tette samarbeid med UiA vurderes […]

Advokatfirma Tofte DA blir en av 10 hovedsamarbeidspartnere til Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

 

Næringsforeningen har de senere år har blitt en solid og spennende aktør for næringslivet, og vi oppfatter at Næringsforeningen og deres medlemsmasse samsvarer godt med det forretningssegmentet vi arbeider i. Også Næringsforeningens tette samarbeid med UiA vurderes som spennende for oss, siden vi allerede har gode relasjoner både til Handelshøyskolen og jusstudentene ved UiA.

Vi satser på at vi ved dette nye samarbeidet kan bidra enda sterkere med vår kompetanse overfor bedrifter og virksomheter i regionen. Videre satser vi på  å bidra innad i Næringsforeningen i seminarer og konferanser, og i dialog omkring by- og næringsutviklingen i Kristiansandsregionen.

Les mer på Næringsforeningens hjemmeside

Publisert: torsdag, 28 juni 2018.


AKTUELT
Page 10 of 13
1 8 9 10 11 12 13

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS