Advokatfirma Tofte DA inngår rammeavtale med Miljødirektoratet

Det er gledelig å kunne meddele at Advokatfirma Tofte er et av tre advokatfirma i Norge som har vunnet anbudskonkurranse om levering av advokattjenester til Miljødirektoratet innenfor sikring og forvaltning av offentlige friluftsområder og erstatning ved områdevern.

Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt.

Rammeavtale med Statnett

Det er gledelig å melde at Advokatfirma Tofte DA har vunnet anbudskonkurranse om levering av juridiske tjenester til Statnett. Rammeavtalen gjelder hele landet, med unntak av de områder der det drives reindrift. Tofte vant i konkurranse med 16 tilbydere, hvorav 10 tilbydere ble innkalt til forhandlinger. Rammeavtalen innebærer at Tofte skal levere juridiske tjenester innenfor… Les mer »

Elektronisk tinglysning

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått endringer i tinglysingsloven for å legge til rette for elektronisk tinglysing.