Advokatfirma Tofte DA forsterker laget

Torleiv Drangsland er ansatt som advokat hos Advokatfirmaet Tofte DA fra og med 01.06.16. Han kommer fra stilling som ansatt advokat i Kco advokater i Sandvika, der han har vært ansatt siden 2013. Torleiv Drangsland har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, våren 2010. Han har tidligere vært ansatt som rådgiver i Statens sivilrettsforvaltning, og… Les mer »

Energimeldinga på 1-2-3

I statsråd 15. april 2016 godkjente regjeringa Meld. St. 25 (2015-2016) om energipolitikken fram mot 2030. Det er den landbaserte energiforsyningen som står i fokus meldinga.

Ny Høyesterettsavgjørelse: Fallgruve for entreprenører

Bustadoppføringsloven § 41 inneholder bestemmelser om hvilket vederlag en forbruker skal betale for avtalte arbeider. I henhold til bestemmelsens tredje ledd er det bestemt at dersom entreprenøren har gitt et prisoverslag, skal vederlaget ikke overstige den oppgitte summen vesentlig, og høyst med 15 %. I en helt fersk dom fra Høyesterett (12. april 2016) slås det fast at den klare hovedregel er at nesten enhver prisopplysning som gis til en forbruker av en entreprenør/håndverker i forbindelse med bustadoppføring er å anse som et prisoverslag som forplikter entreprenøren/håndverkeren. Avgjørelsen vil således få betydning for alle forbrukere som kjøper ny bolig og som i den forbindelse mottar prisopplysninger fra entreprenøren.

Innsikt i relevante og praktiske temaer innen arbeidsrett?

Mange virksomheter opplever i disse dager utfordringer og stress som følge av en lav oljepris og svak norsk krone. Konjunktursvingninger er en naturlig del av markedsøkonomien, men vi ser at arbeidsretten aktualiseres i perioder med lavere vekst. Virksomhetene må effektiviseres og kostnader tas ned. Reguleringen av arbeidslivet blir da et viktig politisk virkemiddel. Arbeidsgivers behov… Les mer »

Ny avgjørelse fra Høyesterett – kan være grunnlag for å kreve tilbakebetalt dokumentavgift!

Den 17. mars 2016 avsa Høyesterett en avgjørelse som gjør at enkelte aktører bør vurdere å kreve tilbakebetalt dokumentavgift!

Advokatfirma Tofte DA inngår rammeavtale med Miljødirektoratet

Det er gledelig å kunne meddele at Advokatfirma Tofte er et av tre advokatfirma i Norge som har vunnet anbudskonkurranse om levering av advokattjenester til Miljødirektoratet innenfor sikring og forvaltning av offentlige friluftsområder og erstatning ved områdevern.

Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt.

Rammeavtale med Statnett

Det er gledelig å melde at Advokatfirma Tofte DA har vunnet anbudskonkurranse om levering av juridiske tjenester til Statnett. Rammeavtalen gjelder hele landet, med unntak av de områder der det drives reindrift. Tofte vant i konkurranse med 16 tilbydere, hvorav 10 tilbydere ble innkalt til forhandlinger. Rammeavtalen innebærer at Tofte skal levere juridiske tjenester innenfor… Les mer »

Elektronisk tinglysning

Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått endringer i tinglysingsloven for å legge til rette for elektronisk tinglysing.