Forslag til endringer i vannressursloven

Olje- og energidepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i vannressursloven. I høringsforslaget foreslås endringer på fire områder. For det første foreslås endringer i vannressursloven som gir kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk med inntil 1 MW installert effekt. Arbeidet er en oppfølgning av varselet i energimeldingen (Meld. St. 25… Les mer »

Høyesterettsdom om feil i salgsoppgaven

Den 3. november 2016 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt salg av en boligeiendom hvor det ikke ble opplyst i eiendomsmeglerens salgsoppgave at det manglet brukstillatelse for deler av eiendommen. Kjøperen fikk utbetalt prisavslag og erstatning fra selgerens eierskifteforsikringsselskap, som krevde sitt tap dekket av eiendomsmeglerens ansvarsforsikringsselskap. Høyesterett kom til at en eiendomsmegler… Les mer »

Høyesterettsdom om konsesjonskraft og force majeure

Den 9. juni 2016 avsa Høyesterett en enstemmig dom  som gjaldt krav om erstatning som følge av manglende levering av konsesjonskraft til Hordaland fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune. Et sammenbrudd i en rørledning til et kraftverk medførte produksjonsstans i ni måneder, slik at det i denne perioden ikke ble levert konsesjonskraft. Sammenbruddet skyldtes at røret var… Les mer »

Rettshjelpssaker – Samarbeidsavtale med If Skadeforsikring NUF

Fra 10. august 2016 er det inngått samarbeidsavtale mellom advokakontorene i Eurojuris Norge AS og If Skadeforsikring NUF, og som del av avdokatsamarbeidet Eurojuris Norge AS har vi gleden av å tilby samme gode og gunstige vilkår til våre klienter.

Avklaring fra Høyesterett i tilknytning til næringsleie

Høyesterett avsa den 29. juni 2016 dom som avklarer leietakers erstatningsansvar for skader i leieobjektet hvor avtalen mellom partene har sin bakgrunn i standard leieavtale for næringslokaler. Saken gjaldt en leietakers virksomhet i et leid næringslokale som hadde forårsaket brann i lokalet. I henhold til leieavtalen er «leietaker … erstatningsansvarlig for all skade eller mangler… Les mer »

Viktige lovendringer om konkurranseklausuler

Ved lovendring i arbeidsmiljøloven fra 01.01.2016 er det gjort flere endringer om bruk av konkurranseklausuler – begrensning av arbeidstakers adgang til å arbeide for annen arbeidsgiver, jfr. arbeidsmiljøloven § 14 A-1 flg. Slike klausuler kan nå bare avtales når det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov. Avtalen må inngås skriftlig for å være… Les mer »

Innsikt i relevante og praktiske temaer innen arbeidsrett?

Mange virksomheter opplever i disse dager utfordringer og stress som følge av en lav oljepris og svak norsk krone. Konjunktursvingninger er en naturlig del av markedsøkonomien, men vi ser at arbeidsretten aktualiseres i perioder med lavere vekst. Virksomhetene må effektiviseres og kostnader tas ned. Reguleringen av arbeidslivet blir da et viktig politisk virkemiddel. Arbeidsgivers behov… Les mer »

Advokat Sven Farbrot gjenvalgt til styret i Jurismus International

Jurismus International er en ledende internasjonal organisasjon av advokater under 40 år. Advokatene er tilknyttet et av de 650 advokatkontorene som er del i det internasjonale Eurojuris nettverket. Hovedformålet med organisasjonen er å etablere et omfattende profesjonelt nettverk bestående av unge advokater. Jurismus International har blant annet et eget utdanningsakademi og tilbyr utvekslingsprogram for advokater…. Les mer »

Eurojuris informerer nr 2/2016: Juss for leverandører

Eurojuris informerer nr 2/2016: Juss for leverandører

Advokatfirma Tofte DA forsterker laget

Torleiv Drangsland er ansatt som advokat hos Advokatfirmaet Tofte DA fra og med 01.06.16. Han kommer fra stilling som ansatt advokat i Kco advokater i Sandvika, der han har vært ansatt siden 2013. Torleiv Drangsland har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, våren 2010. Han har tidligere vært ansatt som rådgiver i Statens sivilrettsforvaltning, og… Les mer »