Ny Høyesterettsdom: Store konsekvenser ved manglende tinglysning

Den 5. januar 2017 avsa Høyesterett dom i den såkalte Sønnichsen-saken – med et hardtslående resultat for Forusstranda Næringspark AS. Etter Overdragelse og fisjoner av eiendommer i 1988 og 1992 ble ikke skjøtene tinglyst. Høyesterett kom til at på grunn av den manglende tinglysningen kan konkursboet ta beslag i fem eiendommer som Forusstranda Næringspark AS… Les mer »

Nye partnere

Vi har gleden av å informere om at advokatene Sven Farbrot (til venstre) og Andreas Dale (til høyre) med virkning fra 1. januar 2017 har tiltrådt som partnere i Advokatfirma Tofte DA. Farbrot har vært ansatt som fast advokat i Advokatfirma Tofte DA siden 2013 og bistår klienter særlig innen bygg- og anlegg, fast eiendom,… Les mer »

Forslag om forenklinger i aksjeloven

Et offentlig oppnevnt utvalg har foreslått en rekke forenklinger i aksjeloven.
Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet og da særlig for små og mellomstore bedrifter.

Forslag til endringer i vannressursloven

Olje- og energidepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i vannressursloven. I høringsforslaget foreslås endringer på fire områder. For det første foreslås endringer i vannressursloven som gir kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk med inntil 1 MW installert effekt. Arbeidet er en oppfølgning av varselet i energimeldingen (Meld. St. 25… Les mer »

Høyesterettsdom om feil i salgsoppgaven

Den 3. november 2016 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt salg av en boligeiendom hvor det ikke ble opplyst i eiendomsmeglerens salgsoppgave at det manglet brukstillatelse for deler av eiendommen. Kjøperen fikk utbetalt prisavslag og erstatning fra selgerens eierskifteforsikringsselskap, som krevde sitt tap dekket av eiendomsmeglerens ansvarsforsikringsselskap. Høyesterett kom til at en eiendomsmegler… Les mer »

Høyesterettsdom om konsesjonskraft og force majeure

Den 9. juni 2016 avsa Høyesterett en enstemmig dom  som gjaldt krav om erstatning som følge av manglende levering av konsesjonskraft til Hordaland fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune. Et sammenbrudd i en rørledning til et kraftverk medførte produksjonsstans i ni måneder, slik at det i denne perioden ikke ble levert konsesjonskraft. Sammenbruddet skyldtes at røret var… Les mer »

Rettshjelpssaker – Samarbeidsavtale med If Skadeforsikring NUF

Fra 10. august 2016 er det inngått samarbeidsavtale mellom advokakontorene i Eurojuris Norge AS og If Skadeforsikring NUF, og som del av avdokatsamarbeidet Eurojuris Norge AS har vi gleden av å tilby samme gode og gunstige vilkår til våre klienter.

Avklaring fra Høyesterett i tilknytning til næringsleie

Høyesterett avsa den 29. juni 2016 dom som avklarer leietakers erstatningsansvar for skader i leieobjektet hvor avtalen mellom partene har sin bakgrunn i standard leieavtale for næringslokaler. Saken gjaldt en leietakers virksomhet i et leid næringslokale som hadde forårsaket brann i lokalet. I henhold til leieavtalen er «leietaker … erstatningsansvarlig for all skade eller mangler… Les mer »

Viktige lovendringer om konkurranseklausuler

Ved lovendring i arbeidsmiljøloven fra 01.01.2016 er det gjort flere endringer om bruk av konkurranseklausuler – begrensning av arbeidstakers adgang til å arbeide for annen arbeidsgiver, jfr. arbeidsmiljøloven § 14 A-1 flg. Slike klausuler kan nå bare avtales når det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov. Avtalen må inngås skriftlig for å være… Les mer »

Innsikt i relevante og praktiske temaer innen arbeidsrett?

Mange virksomheter opplever i disse dager utfordringer og stress som følge av en lav oljepris og svak norsk krone. Konjunktursvingninger er en naturlig del av markedsøkonomien, men vi ser at arbeidsretten aktualiseres i perioder med lavere vekst. Virksomhetene må effektiviseres og kostnader tas ned. Reguleringen av arbeidslivet blir da et viktig politisk virkemiddel. Arbeidsgivers behov… Les mer »