Nyheter 

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli!

I juni 2021 vedtok Stortinget «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold», populært kalt «åpenhetsloven». Loven trer i kraft 1. juli 2022, og gir skjerpede krav til virksomheters utførelse av såkalte aktsomhetsvurderinger og krav om å kartlegge leverandører. Har du ikke satt i gang forberedelsene med implementering av de nye kravene? Da bør du starte nå!

Etter 1. juli 2022 vil virksomheter som oppfyller kriteriene være pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger på menneskerettigheter i verdikjeden. Aktsomhetsvurderingen skal ta for seg grunnleggende menneskerettigheter og forsvarlige arbeidsvilkår, og dette må dokumenteres og offentliggjøres i en skriftlig redegjørelse. Redegjørelsen skal blant annet inneholde en generell beskrivelse av virksomhetens organisering og rutiner, opplysninger om faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold avdekket gjennom aktsomhetsvurderingen, og en beskrivelse av både gjennomførte og planlagte tiltak.

Virksomhetene har også en utvidet plikt til å svare på spørsmål fra interessenter med utgangspunkt i aktsomhetsvurderingen de har utført i medhold av loven, enten generelt eller spesielt knyttet til en vare eller tjeneste.

De virksomheter som omfattes vil være de virksomheter som oppfyller to av tre følgende vilkår:

  • Salgsinntekt på mer enn kr 70 millioner
  • Balansesum på mer enn kr 35 millioner
  • Gjennomsnittlig 50 årsverk eller mer i regnskapsåret

Mange av de selskapene som er omfattet av loven, er allerede omfattet av regnskapsloven § 3-3 c om redegjørelse for samfunnsansvar, blant annet menneskerettigheter og plikten til å utarbeide årsberetning. Merk også at dersom virksomheten er i konsern så vil loven gjelde både morselskapet og datterselskapenes aktiviteter

De nye forpliktelsene medfører et større behov for transparens og kontroll med både egen virksomhet og virksomhetens leverandører. Det kan derfor være behov for å tilpasse virksomhetens organisering og systemer, samt allokering av ressurser, for å imøtegå disse kravene. Virksomhetene som omfattes av loven bør starte arbeidet med å kartlegge hvilke tiltak som må implementeres, og integrere og gjennomføre aktsomhetsvurderinger etter loven så snart som mulig. Arbeidet kan tilpasses virksomhetens størrelse og behov, og ofte gjøres relativt enkelt.

Forbrukertilsynet skal føre kontroll med loven, og brudd vil blant annet kunne føre til vedtak om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Lurer du på om din virksomhet omfattes av de nye reglene, eller har spørsmål til hvordan forpliktelsene best kan oppfylles? Ta kontakt med enten advokat Elisabeth Finsnes, advokat Hans Erdvik eller advokatfullmektig Marte Svardal Haugland hos Tofte, så hjelper vi deg!

Publisert: torsdag, 5 mai 2022.


AKTUELT

Advokatfirma Tofte AS
Telefon +47 38 17 70 00 - Telefaks +47 38 17 70 01
Postboks 759, 4666 Kristiansand - Org.nr.: 926 311 999 MVA
E-post post@advtofte.no

© 2019 Advokatfirma Tofte AS- Personvern
Utviklet av Egde Consulting AS